Svetski dan ekoloških pokreta

Ekološki pokret Odžaka se već treću godinu oglašava povodom 17. novembra - Svetskog dana ekoloških pokreta. Ovogodišnje obraćanje počinjemo citiranjem dela  zaključka prošlogodišnjeg komentara:    

 „ Bez ozbiljne baze podataka o ekološkim NVO, bez dostupnosti takvih podataka ekološkim NVO i opštinskim organima, bez umrežavanja ekoloških NVO i zajedničkog delovanja i bez stvarne, a ne deklarativne saradnje javne vlasti i nevladinih organizacija neće biti većeg uspeha u zaštiti životne sredine. Kako radi javna vlast - vidi se na terenu. Treba iskoristiti potencijale velikog broja ekoloških NVO. Prvi korak trebalo bi da učini Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavljivanjem elektronske baze podataka ekoloških NVO na svom sajtu po modelu Centra za razvoj neprofitnog sektora ( CRNPS-a) i po kriterijumima koje bi definisalo samo Ministarstvo.“ 

Očigledno je da  stvarnog prvog koraka Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine  nije bilo i da stanje prava i uticaja mnogobrojnih nevladinih organizacija koje se bave ekologijom i zaštitom  životne sredine u odnosu na prošlogodišnji 17. novembar  nije uopšte promenjen. Doduše, protekle godine godine bilo je puno aktivnosti u smislu organizovanja kojekakvih sastanaka, konsultativnih sastanaka, otvorenih vrata, okruglih stolova,  panela, karavana, umrežavanja ,... ali niko, ni Ministarstvo ni neke nevladine organizacije koje se navodno bore za prava ekoloških nevladinih organizacija, nije  našu  ili bilo koju drugu ekološku organizaciju   obavestio da se izborio za neko konkretno pravo, za poboljšanje položaja ekoloških NVO ili  postigao pogodnosti za lakši  položaj ili jeftinije ili jednostavnije  poslovanje NVO. Naprotiv. Uslovi rada su sve teži u smislu da se ide isključivo na projektno finansiranje , a administrativni postupci uglavnom su  sve komplikovaniji. Primer za to je   da se pored redovnog računa u banci morao otvarati namenski podračun u Upravi za trezor, a  za otvaranje je bilo  potrebno priložiti preko deset   kopija dokumenata uz davanje silnog novca za overavanje dokumenata. Svetlo u tunelu je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, kojom smo oslobođeni nepotrebne konkursne dokumentacije.

 

Protekle godine, koliko nam  se čini,  najaktuelnije priče su bile o  pravima iz Arhuske konvencije. Tema je naveliko i naširoko eksploatisana, a nama se i dan-danas čini da su ta prava negde u oblacima, da su nestvarna, da su virtuelna ,da su fakultativna i teoretska. Osnivaju se Arhus centri, održavaju se  okrugli stolovi, organizovani su karavani gde su objašnjavana prava koja pružaju tri stuba Arhuske konvencije , ali nigde nije rečeno da u svim opštinama u Srbiji moraju da se stvore institucionalni mehanizmi za sprovođenje tih prava i koji su rokovi za taj proces. Koliko znamo, samo u dve opštine usvojeni su modeli pravnih akata  koji na stvaran i  konkretan  način govore kako se civilni sektor može uključiti u politiku zaštite životne sredine. Od usvajanja Arhuske konvencije prošlo je petnaest godina, a od njene ratifikacije u našoj zemlji više od  četiri. Ako se nastavi ovim tempom , trebaće nam   još stotinak godina da se u svim opštinama stvore uslovi za institucionalno  participativno učešće civilnog sektora  u vođenju zvanične politike  zaštite životne sredine.

Ekološki pokret Vrbasa je u komentaru o Konsultativnom sastanku, koji su   Kancelarija Vlade Republike Srbije  za saradnju sa civilnim društvom  i  Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine  organizovali sa predstavnicima organizacija civilnog društva (OCD), sa ciljem da se  ( citiramo tekst EPV-a) :  „ razmotre  predlozi mehanizama buduće saradnje Ministarstva sa organizacijama civilnog društva među kojima su: uspostavljanje kontinuiranog dijaloga između Ministarstva i organizacija civilnog društva, redovno informisanje javnosti, intenzivnije učešće OCD u procesu donošenja propisa i akata, delegiranje lica iz Ministarstva za kontakt sa organizacijama civilnog društva i otvaranje posebne e-mail adrese za komunikaciju sa OCD“,  izrekao vrlo oštru ocenu o tome ko predstavlja ekološke nevladine organizacije: „Snažne beogradske organizacije i dalje iritiraju sve ostale nametljivošću i praznom elokvencijom, što državne birokrate izgleda jedva čekaju i odmah ih guraju u facilitatore i koordinatore.“

Sa ovom ocenom se složio Ekološki pokret Odžaka, a, koliko vidimo, i neke druge organizacije. Ako je svrha ovih beogradskih nevladinih organizacija da beskonačno „zastupaju“ interese ekoloških nevladinih organizacija iz cele Srbije, molimo ih, bar što se nas tiče,  da to više ne čine. Njima je cilj da kroz projekte o  navodnom zastupanju , a za to su očigledno  jako sposobne,  dobijaju novac. To rade godinama , a od toga mi na terenu nemamo ništa. Zato ih molimo da nas više ne zastupaju.

Ko koristi situaciju razjedinjenosti  ekoloških nevladinih organizacija?

Koriste ga stranke koje sebe nazivaju zelenim. U Srbiji postoji sigurno nekoliko stotina nevladinih organizacija koje su čisto ekološke. Njihov uticaj je mnogo manji od uticaja  jednog  „zelenog“  poslanika u Narodnoj skupštini. Tako će biti sve dok se ekološke nevladine organizacije ne slože i izbore „Zelenu stolicu“ u Narodnoj skupštini. Ne  „Zelenu stolicu“ u Odboru za zaštitu životne sredine, već u Narodnoj skupštini, pa da mogu  da iznesu autentično mišljenje ekoloških nevladinih organizacija, a ne da o svim ekološkim temama u Narodnoj skupštini tapiju ima  jedan poslanik.

Još jednom  iznosimo primedbu Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine da je nekorektno da na svom sajtu  nema spisak nevladinih organizacija koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine, što nema mailing  listu tih organizacija i što obaveštenja o raznim događanjima ravnopravno  i istovremeno ne prosledi svim organizacijama. Čini se da se  odbijanjem ovih predloga ide na favorizovanje napred navedenih „snažnih beogradskih organizacija“ , sa ciljem da nebeogradske  ekološke organizacije ne uznemiravaju „državne birokrate“. Za početak , Ministarstvo energetike, razvoja i  zaštite  životne sredine  može na svom sajtu da postavi link ka  „ BAZI PODATAKA EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA, NAUČNIH STRUČNIH I DRUGIH ORGANIZACIJA U REPUBLICI SRBIJI “ na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka i finansijski pomogne da se na istom  sajtu   izradi online forma za unos ili izmenu podataka o ekološkim NVO, što bi omogućilo dnevno ažuriranje podataka.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška