Reagovanje na gostovanje Rajka Popovića na TV K 25

Gostujući u emisiji „Popodne“ TV K 25,  dana 1.12.2014.godine,   gospodin Rajko Popović, predsednik Zelenog saveta opštine Odžaci svojim izjavama je pokazao da zaista ne treba da bude predsednik Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta), odnosno da je Ekološki pokret Odžaka, dajući predlog za njegovu smenu u ime dogovora tri nevladine organizacije,  zaista bio u pravu davanjem takvog predloga. Svakom novom  izjavom gospodin Popović sam  sebe „ukopava“.

Gospodinu Rajku Popoviću bi bilo mnogo pametnije da ne daje izjave za javnost (novinama, televiziji,...), nego da sedne i dobro prouči dva modela pravnih akata koje su usvojila dva saziva SO Odžaci.  Sviđalo mu se ili ne to  što piše u tim odlukama  on  to , kao predsednik Zelenog saveta, MORA poštovati. 

Najpre je izjavio, povodom predloga Ekološkog pokreta Odžaka Opštinskom veću opštine Odžaci (naš akt 60/2014  od 17. 9. 2014. ) da se poništi odluka  kojom su „Hipol“ i „Standard gas“ oslobođeni eko-takse, „ neki su bili za drastičnije korake........međutim, nisu  dali predlog za glasanje“. Predlog nije direktno upućen Zelenom savetu, ali je po proceduri propisanoj članom 9. Odluke o osnivanju Zelenog saveta trebalo da stigne do Rajka Popovića i on je trebao da ga  stavi  kao tačku dnevnog reda. Međutim, drugi predlog Ekološkog pokreta Odžaka , da se   kategorije stanovnika  koje se greju na struju, plin i ekološka goriva oslobode plaćanja eko-takse,  direktno je upućen Zelenom savetu, a dat je na osnovu izjave Rajka Popovića „Večernjim novostima“ u kojoj je objasnio da je „Hipol“ oslobođen plaćanja eko-takse jer je delimično prešao na ekološke energente.

Ovaj predlog gospodin Popović uopšte nije stavio kao tačku dnevnog reda - što mu je bila obaveza, pa je presednik EPO-a morao da interveniše i predloži dopunu dnevnog reda sa namerom da se  prodiskutuje da li je redu da se „Hipol“ oslobađa takse a građani ne. Ako Rajko Popović sebi daje diskreciono pravo da odluči da se zvanični predlog udruženja ne stavi na dnevni red, onda Zeleni savet i ne treba da postoji. U ovom slučaju ovo  je  prva greška predsednika Zelenog saveta. Druga greška gospodina Popovića  je davanje ad hoc predloga da se ne obraća pažnja na pogrešnu odluku SO Odžaci, već je dao predlog da se to u budućem periodu ne dešava.  Jedina svrha njegovog  predloga je da se  spreči izjašnjavanje Zelenog saveta  o poništavanju odluke donetoj po pogrešnoj proceduri i time izbegne osuda lošeg rada sadašnje lokalne vlasti. Ne može Rajko Popović davanjem ad hoc  predloga da blokira bilo čiji  zvanični predlog , pa ni predlog  Ekološkog pokreta Odžaka. Time on sebi daje diskreciono pravo da ovakvom „fiskulturom“ spreči bilo  čiju i bilo kakvu kritiku lošeg rada lokalnog parlamenta i njegovog predsednika Gorana Đakovića. Poruka je vrlo jasna; Građani, možete vi da dajete predloge kakve hoćete - mi ćemo  raditi onako kako nam se sviđa.   

 Najskandaloznija je izjava je da  on na sednici SO Odžaci sedi kao član Opštinskog veća opštine Odžaci, a zaboravio je da kaže da je u Opštinskom veću zadužen za pitanja zaštite životne sredine. Ako želi da se bavi politikom, a zaštita životne sredine mu je sporedna stvar, onda neka ustupi mesto nekome kome je zaštita životne sredine na prvom mestu. Ako u SO Odžaci zaista sedi kao član Opštinskog veća opštine Odžaci,  dužan je , kao predsednik Zelenog saveta , da  svoja ovlašćenja prenese na svog zamenika,  koji bi onda  sigurno prisustvovao u ime Zelenog saveta. Da podsetimo gospodina Popovića na član 6.  Odluke o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka  i  pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine  koji glasi ( citiramo ga u celosti)

Član 6.

Skupština opštine, kao oblik učešća javnosti u donošenju odluka u ovoj oblasti, ovom Odlukom, ustanovljava institut pod nazivom „ Zelena skupštinska stolica“.

Institutom „Zelena skupštinska stolica“, u smislu odredaba ove Odluke ustanovljava se obaveza predsednika skupštine opštine, da pozove predsednika Saveta za zaštitu životne sredine, odnosno ovlašćenog predstavnika Saveta, na svaku sednicu Skupštine opštine na čijem dnevnom redu se nalaze pitanja iz oblasti zaštite životne sredine, obezbedi mu skupštinsku stolicu u prvom redu sale u kojoj se održava sednica, koja je vidno označena kao “zelena stolica“, na kojoj niko nema pravo da sedi osim predsednika, odnosno ovlašćenog predstavnika Saveta, koja ostaje prazna i ukoliko isti nisu prisutni sednici.

Skupština opštine, obavezna je da, u okviru ovog instituta, pri razmatranju i donošenju odluka koje se neposredno tiču ili se mogu ticati zaštite, unapređenja i razvoja životne sredine, obezbedi, u okviru rasprave o predlogu odluka, pravo predsedniku ili ovlašćenom predstavniku Saveta, učešće u raspravi, bez odlučivanja.

 Očigledno je da je svrha gostovanja gospodina Popovića na TV K 25 da „pokrije“ greške aktuelne vlasti . Iz citiranog člana jasno je da se preko institucije „ Zelene skupštinske stolice“  obezbeđuje učešće javnosti  i da je bila obaveza predsednika Skupštine opštine Odžaci Gorana Đakovića da ZVANIČNO POZOVE PREDSEDNIKA ZELENOG SAVETA da prisustvuje sednici kada se donosila Odluka o dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Odžaci, kojom  su praktično „Hipol“ i „Stadard gas“ oslobođeni plaćanja ove naknade ( eko-takse), čime su građani u odnosu na ove firme diskriminisani ( velike firme oslobođene - građani obavezni da plaćaju). Kao predsednik Zelenog saveta trebao je odmah da reaguje, jer kao član Opštinskog veća opštine Odžaci dobija materijal za sednicu SO Odžaci i zna da se  na dnevnom redu „ nalaze pitanja iz oblasti zaštite  životne sredine“ i na osnovu dobijenog materijala  morao je da upozori predsednika SO Odžaci da Zeleni savet nije  zvanično pozvan na sednicu niti prethodno  konsultovan , što je opet obaveza iz člana 9. Odluke o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta), koji glasi  ( citiramo ga u celosti):

„Obavezuju se Opštinsko veće, Opštinska uprava i javna preduzeća čiji je osnivač Opština Odžaci, koji predlažu nacrte, odnosno utvrđuju predloge odluka i planova u oblasti zaštite životne sredine, prostornog planiranja, izgradnje i komunalne delatnosti, da iste ne mogu uputiti Skupštini opštine na donošenje bez prethodno zatraženog mišljenja Zelenog saveta. „

 Pozivamo gospodina Popovića da javno i zvanično obavesti javnost i  kaže da li ga je gospodin Đaković zvanično pozvao na sednicu kad se donosila odluka o oslobađanju „Hipola“ i „Standard gasa“   od eko-takse, da bi videli da li greška do njega ili predsednika SO Odžaci Gorana Đakovića. Izgleda da su naprednjaci olako shvatili donošenje dva modela pravnih akata za praktični primenu Arhuske konvencije, odnosno ostvarivanje prava građana i njihovih udruženja koja im ta akta pružaju, pa sada ne znaju kako da se ratosiljaju „bede“ koju im nameću pojedini članovi ovih odluka. Ekološki pokret Odžaka se borio tri godine da se ova prava priznaju i držaće se svakog slova koje se nalazi u tim odlukama. Kako su naprednjaci počeli, najverovatnije će  obe odluke ( Odluku o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka  i  pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine  i  Odluku o osnivanju Zelenog saveta)  poništiti  poput donošenja Odluke o istupanju iz članstva opštine Odžaci u Stalnoj konferenciji gradova i opština - Savezu opština i gradova Srbije (SKGO). Sve  na šta građani mogu da se pozovu da bi ostvarili svoja ljudska prava  naprednjaci ukidaju. Mislimo da  je visina članarine za SKGO  bio samo izgovor za ukidanje saradnje sa SKGO , a da je glavni razlog ukidanja saradnje  ukidanje  Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, naročito zbog obaveze koje  lokalnim funkcionerima nameću  15. i 25. član Kodeksa.

Velika greška gospodina Popovića je što o održavanju sednice blagovremeno ne obaveštava javnost - kako bi građani bili na vreme obavešteni o održavanju sednice, da bi mogli da se pripreme, da se prijave za prisustvovanje sednici i  najavili učestvovanje u radu Zelenog saveta. U članu 15. Poslovnika o radu  kaže se:

Član 15.

Predsednik pisanim putem određuje datum i čas održavanja sednice, sa predlogom dnevnog reda, najmanje sedam dana pre dana za koji se saziva sednica, osim u slučajevima predviđenim stavom 3. člana 12. ovog Poslovnika.

Vidi se da ima sasvim dovoljno vremena da se javnost obavesti o održavanju sednice Zelenog saveta i to je obaveza predsednika Zelenog saveta, a ne da ulogu predsednika Zelenog saveta preuzima Ekološki pokret Odžaka i obaveštava javnost o održavanju sednice Zelenog saveta dan uoči sednice. Da javnost obavesti pravovremeno, predsednik Zelenog saveta ne bi na TV K 25  izjavljivao  

  „ nije razmišljanje  da dođe 50 ili 100 ljudi, 20 ili 10 koji veze nemaju šta će se dešavati na sednici“. Valjda se pravovremeno saopštenje daje da bi sednici prusustvovali građani koji su zainteresovani za rešavanje nekog pitanja ili imaju neki predlog.

Treća skandalozna izjava gospodina Popovića je u vezi predloga da se izradi 20.000 platnenih torbi-vreća . On odmah daje konačan odgovor da je 20.000 vreća mnogo , da je cena od 150 dinara po komadu prevelika i da opština Odžaci nema 3.000.000 dinara za tu namenu ( parafrazirano). To se zove plasiranje poluinformacija, poluistine i  obmanjivanje javnosti. U čitavom predlogu bitno je da  se prihvati ideja da se građani  BESPLATNIM  DELJENJEM  PLATNENIH   TORBI  ( besplatno za njih , ali ne i za budžet opštine Odžaci ili nekog drugog ako se nađe donator) postepeno odvikavaju od besomučnog jednokratnog  korišćenja plastičnih kesa. Kada već obaveštava javnost, trebao je da kaže da je ponuda od 150 dinara ponuda Udruženja „Para-buć“ iz Ratkova, ali i da je postojala i ponuda u četiri varijante  torbi  firme „Nautilus B“ iz Trstenika, doduše ne od prirodnog platne već od eko-platna

 ( dobijenog recikliranjem PET-a i rokom raspadanja od dve godine) po ceni, zavisno od varijante ručke i jedno ili obostrane štampe, po ceni od 55 do 75 dinara. Tu ukupna suma očigledno nije 3.000,000 i ne može Rajko Popović  a priori sam da odlučuje i unapred odbacuje  ideju da se uvedu platnene torbe za višekratnu upotrebu. Nije istina da nema para. Da nisu oslobodili „Hipol“ i „Standard gas“ od plaćanja eko-takse  , bilo bi para i za deljenje 40.000  torbi po drugoj varijanti. Po davanju zvanične ponude za tender cena bi bila možda još manja. Znači, bitna je ideja , a ne cena. O ceni treba razmišljati posle prihvatanja ideje o besplatnom deljenju  torbi.

Da ne dužimo sa greškama gospodina Popovića. I ove  su dovoljne  da razmisli o ostavci,  bez da to predlažu članovi Zelenog saveta. 

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška