Na okruglom stolu «Upravljanje otpadom», koji je održan u organizaciji Udruženja Terra’s iz Subotice i Regionalnog Arhus centra Subotica, izneto je dosta interesantnih i različitih mišljenja i pogleda o problemu upravljanja otpadom i o načinima da se što veća količina različitih vrsta otpada  korisno upotrebi, odnosno da se što manje otpada trajno odlaže na deponije, a naročiti da se nekontrolisanim bacanjem otpada  izbegne stvaranje divljih deponija.

Predmet ovog komentara biće razmatranje iznetih stavova JKP «Čistoća i zelenilo» iz Subotice, kao predstavnika javnog preduzeća,  predstavnice jedne privatne firme koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina i stava Ekološkog pokreta Odžaka da bilo koja lokalna samouprava treba da odredi samo JEDAN model, odnosno način  sakupljanja sekundarnih sirovina.

Prošlih godina Ekološki pokret  Odžaka ukaziva je na ružnu pojavu da se zasađeno cveće  u centru grada ograđuje nekakvim kočićima i končićima. Apsolutno nam nije jasno čemu služe konci oko zasađenog cveća. Konci su toliko tanki i slabi da ne mogu nikoga da spreče da uđe u prostor gde je posađeno cveće. Ako nemaju zaštitnu ulogu, smatramo da su nepotrebni i da ih ne treba  postavljati.  Možda im je jedina funkcija da  ljudima i kerovima pokažu dokle je zona do koje smeju da se kreću?  Prošle godine  smo intervenisali i «ograda» je skinuta sa dve lokacije.

Ove godine situacija se ponavlja .
                
ograđuje posađeno cveće.  Pošto brigu oko održavanja ovog prostora vodi JKP «Usluga», tražimo da se  kočići i kanap uklone jer je ovakvo ograđivnje zaista neprimereno.

Ako grešimo, molili bi odgovorne u JKP «Usluzi» da i nama i građanima objasne svrhu ograđivanja.

Komentar je pisan 22.9.2013. godine i sa objavljivanjem se čekalo do usvajanja dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije.Objavljujemo  prvobitni tekst - uz jednu minimalnu  korekciju.

Da bi podsetio lokalnu odžačku  vlast da je Ekološki pokret Odžaka još pre više od dve i po godine podneo zahtev za usvajanje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije, dokumenta Ujedinjenih nacija  iz 1998. i ratifikovan  u Republici Srbiji 2009. , bivši predsednik Ekološkog pokreta Odžaka i njegov sadašnji sekretar Dušan R.Mirković , kao lični čin, za 2. 9. 2013.  za 12 časova zakazao je skidanje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave iz hodnika stare zgrade SO Odžaci. O toj nameri bili su obavešteni  lokalni funkcioneri,  sredstva informisanja, Arhus centri u Republici Srbiji  i mnogi drugi.

U zakazano vreme i na zakazanom  mestu  pojavila se samo predsednica opštine Odžaci Izabela Šerić i pozvala Dušana R. Mirkovića na razgovor. Razgovoru su prisustvovali i pomoćnici predsednice Goran Stamenković i Vasil Nastoski i predsednik SO Odžaci Miloš Pejčić. 

epologoPri raspisivanju konkursa za finansiranje projekata ekoloških nevladinih organizacija ( NVO) , bez obzira da li se konkursi raspisuju na lokalnom, regionalnom, pokrajinskom ili republičkom nivou, uslovi konkursa su apsolutno isti za sve organizacije.

Da li treba da bude tako?

Postoje najmanje dve vrste ekoloških NVO. Prve su one koje imaju zaposlene (dakle, radi se o nekoj vrsti poluprofesionalne ili profesionalne ekološke NVO ) i druge, čisto amaterske (volonterske) , zasnovane na radu entuzijasta koji imaju svoje redovno radno mesto, a deo svog slobodnog vremena i ljubavi prema čistoj i nezagađenoj životnoj sredini posvećuju radu u NVO.

Ekološki pokret Odžaka je  8. 12. 2011, u velikoj, višenamenskoj sali Sportsko-poslovnog centra „Odžaci“ bio domaćin tribine „Reka života“ na kojoj je prikazan najnoviji, istoimeni dokumentarno-prirodnjački film o Dunavu našeg nekadašnjeg sugrađanina mr Olivera Fojkara mlađeg.

Snimanje ovog filma, složene strukture, trajalo je četiri godine. Producent ovog opsežnog filmskog projekta je Akademsko društvo za proučavanje i zaštitu prirode Novi Sad, a suorganizatori na projektu bili su Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu prirode Srbije. Sufinansijeri filma su Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

U komentaru iz 2010. godine „Neodgovorno ponašanje Doma zdravlja Odžaci“ kritikovali smo praksu u ovoj ustanovi da se sve baca u smeće, uključujući i PET ambalažu, katon i ostale sekundarne sirovine. Tada je u zaključku teksta rečeno:

„Ako u Domu zdravlja Odžaci čistačice vode «glavnu reč» i ponašaju se kako im se prohte, mislimo da najveću odgovornost za to snosi novopostavljeni direktor Doma zdravlja Odžaci dr Ljubomir Milenković. Može da uradi dve stvari. Jedno je da «dovede u red « i šefa Tehničke službe i čistačice, dok je druga mogućnost da podnese ostavku. Nekoliko hiljada nezaposlenih u Odžacima čeka posao u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ovu činjenicu direktor može da saopšti čistačicama. Ko neće da radi posao za koji je primljen i REDOVNO plaćen, može slobodno da ide. Ima dovoljno onih koji jedva čekaju da dobiju posao u državnoj službi, jer je to je danas velika privilegija. Ko ne poštuje tu privilegiju – nije mu tu ni mesto.“

Lepo je kada čelnici lokalne samouprave upute  nekome poziv za novogodišnji koktel. To bi trebalo da znači da vas poštuju  i da imaju nekog respekta prema vašim aktivnostima. Bilo bi dobro da je tako. Međutim, u slučaju Ekološkog pokreta Odžaka istina je ipak malo drugačija.

Ekološkom pokretu Odžaka bi bilo mnogo značajnije da su poštovanje i respekt   pokazali rešavanjem bar nekoliko od mnogobrojnih  zahteva koje je tokom prošle godine podneo, sa namerom da se uspostavljanjem istinske saradnje postignu rezultati koji bi bili  korisni kako za lokalnu zajednicu tako i za Ekološki pokret Odžaka.

Osnovni korak  trebalo je da bude potpisivanje Memoranduma o saradnji (ili: Memoranduma o razumevanju ili Protokola o saradnji).

U prošlom komentaru Ekološkog pokreta Odžaka naveli smo da je predstavnik Pokreta bio zvanično pozvan na  12. sednicu SO Odžaci, da je dobio reč i da je izneo predloge Ekološkog pokreta Odžaka , gde je glavni predlog bio da se Statutom opštine Odžaci  reguliše da se kao osmo stalno radno telo Skupštine opštine Odžaci formira Komisije za saradnju sa organizacijama  civilnog društva(OCD). U komentaru je naglašeno: “Smatramo da je za Ekološki pokret Odžaka i sve nevladine organizacije  u opštini Odžaci od posebnog značaja  javno obećanje predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića , koje je pred televizijskim kamerama dao Ekološkom pokretu Odžaka, odbornicima i građanima opštine Odžaci,  da će se  u najskorije vreme realizovati predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se kao stalno radno telo  Skupštine opštine Odžaci formira Komisija za saradnju sa organizacijama civilnog društva(OCD), odnosno nevladinim organizacijama (NVO). “

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je ostvarivanje ovog obećanja počelo. Doduše, nije izvršena promena Statuta opštine Odžaci - kako je tražio Ekološki pokret Odžaka, ali je po hitnom postupku, samo  dvadeset dana posle datog obećanja predsednika SO Odžaci Miloša Pejčića,  izvršena promena Poslovnika Skupštine opštine Odžaci.

Na 13. sednici SO Odžaci usvojene su,između ostalog, sledeće  izmene:

Član 3.
Posle Člana 140. dodaje se novo poglavlje IX-a koje glasi :

„IX-a-Saradnja Skupštine sa nevladinim i drugim organizacijama“

i dodaje novi član 140-a koji glasi:

„Član 140-a
U cilju ostvarivanja saradnje Skupštine opštine sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama Skupština opštine će obrazovati Komisiju za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama (u daljem tekstu „Komisija“). Komisija ima 5 članova.

Zadaci Komisije su :
- preduzimanje mera i aktivnosti u cilju saradnje Skupštine opštine i drugih organa opštine sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama u realizacije ciljeva i zadataka ovih organizacija utvrđenih njihovim aktima,
- vršenje i drugih, sličnih poslova, kojima se doprinosi uspešnijem radu ovih organizacija u interesu opštine   i njenih  građana.

Članove Komisije mogu predlagati nadležni organi registrovanih nevladinih, humanitarnih i drugih organizacija i odborničke grupe.

Konačan predlog za imenovanje članova Komisije Skupštini upućuje Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.“

Ekološki pokret Odžaka smatra da je  promena Poslovnika SO Odžaci po hitnom postupku samo prvi korak ka sveobuhvatnom stvaranju pravnog okvira za saradnju SO Odžaci  sa organizacijama civilnog društva (OCD). Hitna izmena Poslovnika SO Odžaci će omogućiti  brzo formiranje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama, čime je izbegnuta duga i komplikovana promena Statuta opštine Odžaci, mada smatramo da je bilo bolje da je izvršena dopuna člana 55.  sa trećom tačkom i napred navedeni član 140a. definiše kao član 61a. Poslovnika, nego što je uvođenje posebnog poglavlja. Nadamo se da će Komisija biti brzo formirana i početi sa radom. Ekološki pokret Odžaka se nada  da će kasnija izmena Statuta opštine Odžaci detaljno urediti ovu problematiku, onako kako je predložio Ekološki pokret Odžaka  - bilo da se Komisija  formira kao stalno radno  ili posebno  radno telo  SO Odžaci. Najveće zasluge za brzu i efikasnu promenu Poslovnika SO Odžaci  ima  mladi, dvadesetosmogodišnji predsednik SO Odžaci Miloš Pejćić, na čemu mu se javno zahvaljujemo. Isto tako, da ne bi bili nepravedni prema ranijoj vlasti, moramo da  naglasimo da je odmah po formiranju Ekološkog pokreta Odžaka, 2004. godine,  ondašnji predsednik opštine Odžaci Milan Ćuk  Ekološkom pokretu Odžaka dodelio na sedmogodišnje besplatno korišćenje prostoriju za sedište Pokreta  u samom centru Odžaka, a uz to i nesebično  planirao  u budžetu i odobravao finansijska sredstva za opremanje i rad  Pokreta, što smo takođe javno obznanili. Nažalost, finansiranje je kasnije ukinuto zbog , po nama, naše  opravdane kritike nekih postupaka   te iste vlasti.

Ekološki pokret Odžaka želi ovim komentarom  da upozna nevladine organizacije širom Republike Srbije  i da saradnju lokalne samouprave sa nevladinim sektorom u odžačkoj  opštini istakne kao primer  dobre prakse  i predlaže da se NVO  pozovu na ovaj slučaj i od svojih lokalnih samouprava zatraže  prostorne  i finansijske uslove za rad, kao i stvaranje  slične pravne regulative, što će ,svakako, omogućiti osnaživanje NVO i njihovo normalno i održivo funkcionisanje.

Stari vic kaže da je posle neke brljotine na gusarskom brodu kapetan sazvao celu posadu i rekao:

-Onaj ko je napravio brljotinu, da se javi. Ako se ne javi, iskopaću mu i drugo oko!

Vic smo ispričali u vezi  usmene i nezvanične žalbe direktora JKP «Usluge»  Petra Svilara predsedniku Ekološkog pokreta Odžaka. Direktor  se žalio  da je Ekološki pokret Odžaka naneo štetu JKP  «Usluzi» jer su morali posle našeg komentara «Šta rade inspekcije i JKP ’Usluga’?»  da sa prostora oko pijace uklone čitav kamion građevinskog  šuta i svinjskog đubreta!?  Navodno im je to vanredni i nepotrebni trošak.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava javnost da je na svom sajtu www.epodzaci.org  objavio II izdanje „LISTE, SPISKA, ADRESARA, IMENIKA, REGISTRA, EVIDENCIJE, DIREKTORIJUMA, BAZE PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U AP VOJVODINI“ («Baza podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini»).

Cilj izrade i objavljivanja «Baze podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini» je  umrežavanje ekoloških organizacija, a preko umrežavanja zajednički rad na ostvarivanju «LINIJE 481» u svakoj vojvođanskoj opštini, kao i stvaranje pravnog okvira za ostvarivanje prava ekoloških NVO iz Arhuske konvencije i člana 7. Zakona o zatiti životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka se zahvaljuje ekološkim organizacijama i opštinama koje su dostavile podatke za ažuriranje podataka iz I izdanja, tako da se u II izdanju nalaze podaci sakupljeni zaključno sa 22.1.2011. godine.

Poštujući preporuku Centra za razvoj ekološke svesti - Izvor iz Beograda, da se svi odreknu Copyright-a, Ekološki pokret Odžaka poziva sve ekološke organizacije i ostale zainteresovane da posete sajt Ekološkog pokreta Odžaka i slobodno preuzmu  „BAZU PODATAKA“. Ne samo da je dozvoljeno, nego je i poželjno deliti i umnožavati delo u nekomercijalne svrhe.

Ekološki pokret Odžaka će se potruditi da II izdanje dostavi direktno što većem broju ekoloških organizacija, ustanovama, institucijama, sredstvima informisanja i ostalim zainteresovanim.

Ekološki pokret Odžaka se posebno obraća opštinskim upravama opština u AP Vojvodini da ovo izdanje dostavi odelenjima za zaštitu životne sredine, a takođe i štampa dovoljan broj primeraka i dostavi ih ekološkim organizacijama sa svoje teritorije koje nemaju IT opremu.

Strana 40 od 42

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška