Usvajena dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije

Iako smo na rešavanje zahteva za usvajanje  dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije čekali skoro tri godine ( od 11.3.2011.  do 22.2.2014.), sa zadovoljstvom obaveštavamo ekološke organizacije , opštine, ustanove, institucije , sredstva informisanja i celokupnu javnost  u Srbiji da su ova dva modela pravnih akata , u suštini onakvih kako ih je predložio Arhus centar Kragujevac, konačno usvojeni u opštini Odžaci i na taj način stvoren institucionalni okvir za učešće građana i njihovih udruženja u vođenju politike zaštite životne sredine . 

 Dva modela pravnih akata usvojila su dva saziva Skupštine opštine Odžaci.  Odluku o  dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine doneo je saziv Skupštine opštine Odžaci gde su većinu činili  članovi Demokratska stranka i Srpska radikalna stranka, dok je Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine

 

 ( Zelenog saveta)  , posle  nedavno održanih lokalnih izbora,  doneo  nov saziv Skupštine opštine Odžaci, gde većinu ima Srpska napredna stranka. Smatramo da je   usvajanje  dva modela pravnih akata od strane dva različita skupštinska saziva izraz svesti odžačke sredine o potrebi  jedinstvenog gledanja na pitanja zaštite životne sredine i da ta pitanja treba da budu nesporna i u budućem periodu.

U odnosu na originalan predlog Arhus centra Kragujevac za Odluku o osnivanju  Saveta za zaštitu životne sredine, usvojena su dva predloga Ekološkog pokreta Odžaka za izmenu  člana 3. : da se  broj članova Saveta smanji sa 9 na5 i da većinu članova Saveta čine predstavnici nevladinog sektora ( 3:2).  Opština Odžaci ima preko 25.000 stanovnika i po originalnom predlogu Arhus centra Kragujevac Savet bi trebao da ima 9 članova. Međutim, smatrali smo  da je manje telo operativnije, racionalnije, efikasnije i da će iziskivati manje troškove, pa smo dali ovakav predlog – što je i usvojeno.  Usvojena je  inicijativa  predsednika opštine Dušana Marijana  da rad članova Saveta bude volonterski – što,takođe, pozdravljamo.

Usvajanje ovih modela pravnih akata je samo prvi i lakši deo posla. Zahtevaćemo da se Savet za zaštitu životne sredine izabere u što kraćem roku i , što je još važnije, počne da radi i da postigne što bolje rezultate – da se ne bi desila ista situacija kao sa Komisijom  SO Odžaci za saradnju za nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, na čije se biranje čekalo godinu dana, a posle toga za dve godine  nije urađen praktično ni jedan posao. Isti zahtev  važi i za  biranje Zelenog ombudsmana i uspostavljanje institucije Zelenog telefona.

Arhuska konvencija je u Republici Srbiji ratifikovana pre skoro pet  godina i praktično ni u jednoj opštini nisu usvojeni pravni akti kojima se institucionalo reguliše učešće građana i njihovih  udruženja u  vođenju politike zaštite životne sredine. Stoga Ekološki pokret Odžaka predlaže ekološkim nevladinim organizacijama   da masovno iskoriste ovaj primer dobre prakse i   podnesu zahteve da se ovakvi ili slični modeli pravnih akata usvoje u svim opštinama širom Srbije. Najbolje bi bilo da sve NVO iz jedne opštine, koje se isključivo ili delimično bave pitanjima zaštite životne sredine,  podnesu jedinstveni zahtev. Evidencija  takih organizacija po opštinama  može se naći na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka ( www.epodzaci.org) , u delu PREUZMITE. Istu poruku šaljemo i opštinama širom Srbije: Sledite primer opštine Odžaci i usvojite modele odluka kojima će građanima i njihovim udruženjima institucionalno biti priznata prava koja im daje Arhuska konvencija. 

Ekološki pokret Odžaka je Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine uputio predlog za dopunu člana 7. Zakona o zaštiti životne sredine stavom 2. , gde smo predložili da  obavežu opštine da svojim odlukama  institucionalno regulišu priznavanje prava iz Arhuske konvencije. Na okruglom stolu „Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije“, koji je naš Pokret organizovao  13. decembra 2013. godine u okviru ostvarivanja  istoimenog projekta , dali smo dodatni predlog da se doda i stav 3. istog člana gde bi se odredio što je moguće kraći zakonski  rok za formiranje  pomenutih  Zelenih saveta.

Ekološkim NVO dostavljamo i kopiju akta kojim smo predložili ove zakonske izmene, pa predlažemo da Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine  svi pošalju e-mail poruku ili još bolje zvaničan dopis u kome bi  izrazile podršku našim predlozima. Samo jedinstveni nastup može dovesti do značajnijih rezultata. 

Stoga šaljemo poruku: EKOLOZI SRBIJE, UJEDINITE SE! 

Preporučujemo: