Uredba o izmeni i dopuni uredbe o finansiranju udruženja

Na zajedničku inicijativu Ekološkog pokreta Odžaka, Arhus centra Subotica i 103 NVO za smanjenje konkursne dokumentacije konačno je stigao odgovor.

Vlada Srbije usvojila uredbu o izmeni i dopuni uredbe koja reguliše finansiranje udruženja.

Zahvaljujući usvojenim izmenama udruženja više neće biti u obavezi da prilikom konkurisanja za dodelu sredstava za finansiranje programa od javnog interesa pribavljaju činjenice o tome da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa

Inicijativu je realizovala Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom.

 

Na 104. sednici, održanoj u petak, 25. oktobra 2013. godine, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

Izmene su usvojene na inicijativu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije koja je paket predloženih izmena uputila Ministarstvu pravde i državne uprave početkom juna 2013. godine.

Usvojene izmene odnose se na smanjenje obima dokumentacije koja su udruženja i druge organizacije civilnog društva u obavezi da dostave prilikom konkurisanja. Zahvaljujući usvojenim izmenama udruženja više neće biti u obavezi da prilikom konkurisanja za dodelu sredstava za finansiranje programa od javnog interesa pribavljaju činjenice o tome da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa (uverenje, potvrda, izvod), odnosno, neće više biti u obavezi da overavaju fotokopiju izvoda iz Statuta, kojim se utvrđuje da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, već će to ubuduće činiti nadležni organi po službenoj dužnosti

Овде можете преузети Уредбу о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

Званично саопштење можете видети на:

http://civilnodrustvo.gov.rs/izdvajamo/vlada-srbije-usvojila-uredbu-o-izmeni-dopuni-uredbe-koja-regulise-finansiranje-udruzenja/

Копија измена:

На основу члана 38. став 4. Закона о удружењима  („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 - др. закони) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник PC”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),

Влада доноси

 

У Р Е Д Б У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УРЕДБЕ О СРЕДСТВИМА 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА  ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

 

Члан 1.

У Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 8/12), у члану 5. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Надлежни органи по службеној дужности утврђују да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.”

 

Члан 2.

 

У члану 6. став 2. брише се, а досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

 

Члан 3.

 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.   

 

05 Број: 110-9022/2013

У Београду, 25. октобра 2013. године

 

В Л А Д А

ПРЕДСЕДНИК

 

Ивица Дачић

Preporučujemo: