Saopštenje o održanoj konstitutivnoj sednici Saveta za zaštitu životne sredine (Zelenog saveta)

U Odžacima je 13.6.2014. godine održan konstitutivni sastanak  novoustanovljenog Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta). Sastanak je sazvao i otvorio predsednik SO Odžaci Goran Đaković.

Članovi  Saveta za zaštitu životne sredine imenovani su na 10. sednici SO Odžaci održanoj 15.5.2014. godine.U Zeleni savet,  na četiri godine, imenovana  su dva predstavnika javne vlasti i tri predstavnika udruženja građana:

  • Rajko Popović, na predlog  Opštinskog veća;
  • Teodora Jakovljević, na predlog načelnika Opštinske uprave opštine Odžaci;
  • Miloš Mrdalj, na predlog Lovačko udruženje „Mostonga“ Odžaci;
  • Miletije Lepojić, na predlog Pčelarskog društva „Suncokret“ Odžaci;
  • Ivica Ćirić, na predlog  Ekološki pokret Odžaka.

 Na predlog načelnika Opštinske uprave opštine Odžaci za sekretara Zelenog saveta izabran je  Ognjen Đurasinović, radnik Opštinske uprave koji obavlja poslove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Sekretar obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe Zelenog saveta, učestvuje u radu Saveta bez prava glasa. 

 

Za predsednika Zelenog saveta opštine Odžaci , glasanjem  prisutnih članova Zelenog saveta , izabran je Rajko Popović, član Opštinskog veća  zadužen za oblast ekologije i zaštitu životne sredine.

Na prvom sastanku bilo je reči o prioritetnim zadacima Zelenog saveta, kao što je uvođenje i uspostavljanje institucije Zelenog telefona  i Zelenog ombudsmana - što je i obaveza iz dve odluke SO Odžaci kojima se institucionalno regulišu prava građana  iz Arhuske konvencije. Dat je predlog za otvaranje potpuno nove telefonske linije. Predlog je da Zeleni telefon bude instaliran kod sekretara Saveta i on bi  imao obavezu da o predstavkama  građana istovremeno obaveštava Zeleni savet   i inspekcijsku službu - ako se radi o zagađivanju životne sredine. Linija bi bila  stalno otvorene za potrebe građana za davanje predloga za zaštitu i unapređenje životne sredine, obaveštavanje  članova Zelenog saveta o pojavama zagađivanja ili ugrožavanja životne sredine i svim ostalim pitanjima vezanim za životnu sredinu. Za način rada Zelenog telefona i Zelenog ombudsmana ,  vođenje evidencije i druga pitanja od značaja za njihovo funkcionisanje  potrebno je  doneti  posebne  odluke Zelenog saveta.

Predstavnik Ekološkog pokreta Odžaka  predao je svim članovima i sekretaru ranije pripremljeni radni materijal na upoznavanje i moguće usvajanje: Predlog Poslovnika o radu  Zelenog saveta, predlog zadataka Zelenog saveta ( Plan i program rada), predloge nekih odluka i zaključaka. 

 

 Arhuska konvencija je u Republici Srbiji ratifikovana pre  pet  godina i u vrlo malom broju opština skupštine opština su usvojile odluku ili odluke kojima se  institucionalno reguliše učešće građana i njihovih  udruženja u  vođenju politike zaštite životne sredine. Stoga Ekološki pokret Odžaka  još jednom obaveštava ekološke organizacije i druge NVO koje se bave i zaštitom i unapređenjem životne sredine dokle se stiglo sa ostvarivanjem prava iz Arhuske konvencije u opštini Odžaci i još jednom predlaže ekološkim nevladinim organizacijama   da  iskoriste ovaj primer dobre prakse i   podnesu zahteve da se ovakvi ili slični modeli pravnih akata usvoje u svim opštinama širom Srbije. Kao što smo ranije rekli, najbolje bi bilo da sve NVO iz jedne opštine, bez obzira da li su čiste ekološke NVO ili ostale NVO, a bave se i unapređenjem i zaštitom životne sredine,  podnesu jedinstveni zahtev. Evidencija  takih organizacija po opštinama  može se naći na sajtu   EPO-a ( www.epodzaci.org) , u delu PREUZMITE. Istu poruku šaljemo i opštinama širom Srbije: Sledite primer opštine Odžaci i usvojite modele odluka kojima će građanima i njihovim udruženjima institucionalno biti priznata prava koja im daje Arhuska konvencija. 

Preporučujemo: