Predlozi EPO u vezi organizovanja i selekcije sekundarnih sirovina

•Da  se naprave tipski projekat za ZELENA OSTRVA;
•Da se napravi spisak lokacija  za  ZELENA OSTRVA za sva mesta u opštini Odžaci;
•Da se izda potrebna  urbanistička dokumentacija za postavljanje ZELENIH OSTRVA za sva naseljena mesta u opštini Odžaci;
•Da se predloži da svako ZELENO OSTRVO ima pet kontejnera: zajednički kontejner  za PET ambalažu  i limenke, za ostalu plastiku, za papir, za staklo i za organski otpad;
•Zašto se predlaže se da u svakom ZELENOM OSTRVU bude i kontejner za  sakupljanje organskog otpada koji bi se koristio za kompostiranje? Kako je rečeno u Dalju, tona komposta može da se proda za 250 evra. Predlažemo da se  kontejneri za sakupljanje organskog otpada obavezno predvide jer organski otpad u težinskom  odnosu otpada  učestvuje sa  35-40% ,  a sa druge strane može se iskoristiti za kompostiranje – tako da bi korist bila višestruka: smanjila bi se količina otpada koja se odlaže na deponiju ( smanjeno punjenje deponije),  otpad bi se iskoristio za kompostiranje, zaposlilo bi se nekoliko radnika i za prodati kompost bi mogla da se ostvari određena finansijska korist.
•Da se odredi lokacija na kojoj bi se isključivo sakupljao organski otpad i organizovalo kompostiranje;
•Da se nabavljaju isključivi metalni kontejneri ( plastični su jako skupi i lako se uništavaju paljenjem);
•Da se obavežu ugostiteljski objekti da obavezno vrše selekciju  svog otpada ( flaša, PET ambalaže, kartona, plastike i limenki) - za njih bi se nabavljali setovi plastičnih kanti od 240 litara za selekciju pojedinih sekundarnih sirovina: žute-za PET ambalažu, plave-za papir i karton, sive za limenke, dok bi se za staklo, odnosno flaše prdvideo veći metalni kontejner zbog velike količine flaša;
•Da se dogovorom JKP «Usluge» ,Ekološke zadruge «Odžačanka» i  Privremenog organa opštine Odžaci odredi ko će biti nosilac poslova oko sakupljanja sekundarnih sirovina.Ekološki pokret Odžaka smatra da sve  svu opremu i celokupan posao oko sakupljanja i daljeg tretmana sekundarnih sirovina treba  poveriti Ekološkoj zadruzi «Odžačanka» ;
•Da se  iz Fonda za zaštitu životne sredine predvide subvencije sakupljačima za svaki sakupljeni i prodat kilogram sekundarne sirovine  ( dinara po kg sakupljene sirovine). Predlog se daje jer su trenutne cene sekundarnih sirovina izuzetno niske i posao oko sakupljanja sekundarnih sirovina jako neekonomičan;
•Da se da odgovor kome pripada novac koje JKP «Usluga» sakuplja od prodaje kanti za   sakupljanje  
smeća, odnosno da li novac treba da se vrati Fondu  za zaštitu životne sredine ili pripadaju JKP»Usluzi» ? Kada je počela kupovina kanti za smeće JKP» Usluga» za ove namene nije imala ni jedan dinar i nije u redu da novac koji naplaćuje od građana ostane u blagajni JKP «Usluge». Novac treba da se vrati Fondu za zaštitu životne sredine;
•Šta je bilo sa kupovinom kontejnera za sakupljanje PET ambalaže za Mesnu zajednicu Deronje, odnosno zašto   nema sredstava da se kontejneri plate Tehničkoj školi?;
•Zašto kontejner koji je nekada bio ispred prodavnice «Rudakov» u Somborskoj ulici mesecima stoji u dvorištu? Privremeni organ je postavio svog direktora u JKP «Usluga» i   red je da on vodi računa o ispravnosti kontejnera i da svi kontejneri budu u funkciji. Većina kontejnera je polomljena, bez vreća, bez katanaca,nekima fali poklopac...
•Zašto  dobijeni kontejneri iz Sombora  dva-tri meseca stoje u Vodovodu, odnosno zašto se ne  ne raspoređuju  i stavljaju u funkciju?;
Ekološki pokret Odžaka postavlja pitanje da li je racionalno da se sanirane  seoske deponije ograđuju kada se planira da se  ukidaju, odnosno kada se planira da se sanirane deponije pošume, a  smeće iz sela vozi na tranzitnu deponiju, a odatle u Sombor?Mnogo je racionalnije da se novac iz akcije «Očistimo Srbiju»  iskoristi za pravljenje i kupovinu kontejnera i time u potpunosti reši primarna selekcija sekundarnih sirovina.

Ekološki pokret Odžaka, na osnovu saznanja sa završne konferencije u Dalju «Tko, ako ne ja?», gde je rečeno da je na 300 stanovnika potrebno jedno ZELENO OSTRVO, procenjuje da je za našu opštinu, za potpuno rešavanje selekcije i sakupljanja sekundarnih sirovina potrebno između 480 do 600 kontejnera, zavisno da li se u ZELENIM OSTRVIMA planira ili ne planira kontejner za organski otpad.

Kao prioritetni (PRVI)  zadatak u regulisanju selekcije sekundarnih sirovina, po nabavci kontejnera,  je promena Odluke o komunalnim delatnostima ili donošenje neke nove,posebne  odluke kojom bi se detaljno regulisalo upravljanje otpadom i  obaveze  svih činilaca u lancu selekcije, sakupljanja, tretmana i prodaje sekundarnih sirovina – od obaveza građana do obaveza lokalne samouprave.

Preporučujemo: