Obaveštenje o održavanju skupštine Ekološkog pokreta Odžaka

Skupština Ekološkog pokreta Odžaka biće održana 22.3.2014. u 11 časova u Plavoj sali  OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima sa sleedećim:

DNEVNIM REDOM   

     1. Predlaganje i usvajanje dnevnog reda Skupštine EPO-a;

     2. Izbor Radnog predsedništva i  predsednika Radnog predsedništva, zapisničara, dva 

         overivača,  Verifikacione    komisije ;

     3. Izveštaj Verifikacione   komisije;

     4. Podnošenje izveštaja:

                a)    Izveštaj o radu EPO-a  između dve  Skupštine ( predsednik IO EPO-a)                         

                b)    Izveštaj o finasijskom poslovanju u 2012. i 2013.. godini ( blagajnik EPO-a)      

                c)    Izveštaj Nadzornog   odbora   (predsednik NO) ; 

 

     5. Predlog aktivnosti EPO-a za 2014. (predsednik EPO-a )

         Predlog finasijskog plana za 2014. ( predsednik EPO-a);

     6. Rasprava o izveštajima i predlogu aktivnosti za 2014. godinu;

     7. Usvajanje:          

                a)   Izveštaja o radu EPO-a za 2012 i 2013.godinu

                b)   Izveštaja o finasijskom poslovanjuEPO-a  u 2012. i 20'13. godini

                c)   Izveštaja Nadzornog odbora

                g)   Finasijskog plana EPO-a  za 2014.godinu

                d)   Predloga aktivnosti EPO-a  za 2014. godinu;

      8.  Dodeljivanje  priznanja EPO-a ;                

      9. Razno.

Pozivaju se članovi Ekološkog pokreta Odžaka, sredstva informisanja i zainteresovani građani da prisustvuju Skuštini Ekološkog pokreta Odžaka.

 

Preporučujemo: