Neverovatno II

Zeleni savet bi trebalo da bude mesto gde se prikupljaju predlozi, ideje, saveti, inicijative  građana i njihovih udruženja za poboljšanje politike  zaštite životne sredine u opštini Odžaci. Tu spadaju i žalbe građana, prijave ekoloških incidenata, kritika  lošeg rada opštinskih organa i inspekcije. Sve ovo treba pretočiti u konkretne predloge Zelenog saveta lokalnoj samoupravi iz kojih bi  lokalna samouprava trebalo da donese  skupštinske odluke kojima bi se pozitivno  uticalo na unapređenja zaštite lokalne životne sredine.Tako bi bar teoretski trebalo da bude. Međutim, događaji sa 5. sastanka Zelenog saveta pokazuj, po našem mišljenju,  da stvari idu u drugom pravcu. 

 

Kako  prolaze sastanci Zelenog saveta,  sve nam se više čini da se sadašnja lokalna vlast pokajala što je uopšte donosila Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta). Umesto da se  lokalna vlast  svim silama založi da privuče građane i  udruženja  građana i čuje njihove ideje, predloge, savete, zamerke i sve ostalo što bi moglo  da pomogne unapređenju politike zaštite životne sredine,  lokalna vlast se, svesna da mora  za svaku skupštinsku odluku i odluke opštinskih organa  zatraži  mišljenje Zelenog saveta, trudi da što „elegantnije zaobiđe“ Zeleni savet i ozbiljne primedbe koje su čuju na Zelenom  savetu, trudi se da postupak na Zelenom savetu svede na formalno „provlačenje“ kroz Zeleni savet. To se pokazalo kod oslobađanja pojedinih firmi od plaćanja eko-takse, a pokazalo se i na ovom sastanku.

Glavni zadatak 5. sastanka Zelenog saveta i praktično jedina prava tačka dnevnog reda, po nama, je da se da pozitivno mišljenje o Nacrtu  Programu korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Odžaci za 2015. godinu. Materijal za sednicu dostavljen je kasno i Ekološki pokret Odžaka je morao da sazove hitan sastanak Izvršnog odbora da bi se razmotrio pomenuti Program i sa tog sastanka članovima Zelenog saveta najpre su  elektronskom poštom  upućene  principijelne i konkretne primedbe i zamerke na pomenuti Program , a iste primedbe su dostavljene pre sastanka svim prisutnim (članovima Saveta, novinarima i ostalim prisutnim) i u pisanom obliku.

Odmah pri uručivanju pisanog materijala predsedniku Zelenog saveta  ( akt 10/2015), predsednik   je prokomentarisao sadržaj  akta EPO-a  i unapred se znalo kakav je stav njega kao  predstavnika lokalne vlasti. On je za primedbe i zamerke Izvršnog odbora EPO-a dao komentar da je to, koliko smo zapamtili, „politički pamflet“. Na pitanje iz čega proizilazi  takva njegova ocena rekao je da je to zbog toga što su u zvaničnom aktu Ekološkog pokreta Odžaka pomenuti koalicija SNS-SPS i imena  predsednika opštine Dušana Marijana i dr Đorđa Bogdanovića, Nismo znali da su oni sveci i da imena ne smeju da im se pominju. 

Zbog kratkoće vremena za sastanak Izvršnog odbora pripremljene su samo primedbe i zamerke na osnovu dobijenog materijala za sastanak bez provere budžeta opštine. Posle sastanka izvršena je i  provera budžeta i videlo sa da Nacrt Programa korišćenja sredstava  budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine nema dodirnih tačaka ni sa budžetom ni sa predlozima koji su davani na ranijim sastancima Zelenog saveta. Da ne bi bilo dileme šta piše u budžetu, a šta u Programu - dajemo tabelarni pregled stavki jednog i dugog dokumenta:

Stavka

Budžetska stavka

Budžet

( iznos )

Ukupno

Program

( iznos)

Specijalizovane usluge –izrada projekata –p.s.2014.god.

387 424

4.039.200,00

8.791.200,00

7.500.000,00

Specijalizovane usluge –izrada projekata .

 388 424

4.752.000,00

Sufinansiranje projekata- ekološka udruženja .p.s.2014.god

389 481

   310.250,00

675.250,00

200.000,00

Sufinansiranje projekata- ekološka udruženja

390 481

 365.000,00

Specijalizovane usluge

monitoring otpadnih voda –i.sr.p.god

391 424

9.030,00

75.630,00

300.000,00

Specijalizovane usluge

monitoring otpadnih voda i.sr.2014.

392 424

30.600,00

Specijalizovane usluge

monitoring otpadnih voda  

393 424

36.000,00

Specijalizovane usluge-

sanacija divljih deponija i.s.2014.god

394 424

2.256.750,00

4.911.750,00

1.300.000,00

Specijalizovane usluge-

sanacija divljih deponija i.s.2014.god

395 424

2.655.000,00

Specijalizovane usluge- suzbijanje ambrozije

i.sr.2014.god

396 424

1.552.950,00

3.379.950,00

1.200.000,00

Specijalizovane usluge- suzbijanje ambrozije

i.sr.2014.god

397 424

1.827.000,00

Specijalizovane usluge – održavanje  zašt. mešovitog  drvoreda .i.s.2014. god

398 424

310.250,00

675.250,00

500.000,00

Specijalizovane usluge – održavanje  zašt. mešovitog  drvoreda

399 424

365.000,00

Realizacija projekata i programa

   -izrada kanala u Karavukovu i B. Brestovcu

   -hortikulturno uređenje u Odžacima 3 lokacije

   -izrada Zelenih ostrva u Odžacima 3 lokacije

//////////////

0,00

0,00

4.700.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Poboljšanje upravljanja otpadnim materijalima i komunalne higijene

-          Nabavka kamiona za prevoz leševa  za komunalno preduzeće „Brestkom“ B.Brestovac

-          Popravka objekta na stočnom groblju u Bačkom Brestovcu

//////////////

0,00

0,00

3.500.000,00

300.000,00

Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine

/////////////

0,00

0,00

500.000,00

UKUPNO

 

 

18.509.030,00

22.000.000,00

Ono što i ćorav može da vidi je da se ni jedna-jedina stavka u Programu ne poklapa sa budžetskim iznosima i da postoji razlika od skoro 3.500.000,00 dinara. U Programu se radi  o sumi koja predstavlja oko  2,5%  celog opštinskog budžeta i prihvatanjem Programa koji nema blage veze sa  budžetom praktično se daje blanko pristanak za nekontrolisano trošenje budžetskih sredstava.Kada se zna da se za 5.000.000,00 planira izrada projekata za atmosfersku kanalizaciju samo za Karavukovo i Bački Brestovac, a na to se doda  4.700.000,00 za realizaciju tih projekata i 3.800.000, 00 za nabavku vozila prevoz leševa stoke i adaptaciju zgrade na stočnom groblju u Bačkom Brestovcu, ispada da je od 22.000.000,00 dinara za ova dva mesta predviđeno 13.500.000,00 dinara, sa tim da je posebno pitanje otkuda u Programu suma koja je za 3.500.000, 00 veća od budžetskih sredstava ?  Na ovaj način  se favorizuju mesta iz kojih su glavni ljudi koalicije SNS-SPS i vrši se očigledna diskriminacija svih ostalih mesta u opštini.  Na pitanje predstavnika EPO-a ko je naredio da se pravi Program sa sumom većom za 3.500.000,00 od Odluke o budžetu   dobili smo odgovor da je Odeljenju za zaštitu životne sredine  naređenje dala Slavka Petrović. Pitamo se ko je Slavka Petrović da daje naređenje za izradu Programa koji je za 3.500.000,00 dinara veći od budžeta koji je donela Skupština opštine Odžaci ili je to možda naređenje nekog drugog?  Vidi se da se radi o sumi od 3.500.000,00 dinara, a to je tačno suma koja je potrebna za kupovinu specijalizovanog vozila za prevoz uginulih životinja . Kako to vozilo treba da pripadne „Brestkomu“, možemo da pretpostavimo ko je naredio pravljenje ovakvog Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Odžaci za 2015. godinu. Na pitanje kako će tih 3.500.000,00 biti pravdano, „stručnjaci“ za zaštitu životne sredine su objasnili da je važno usvojiti Program, a sve će se „ispeglati“ rebalansom budžeta. Kako je tačkom III  predviđeno da u slučaju da se ne prikupi planirana suma novca daje diskreciono pravo predsedniku opštine da odredi prioritete, možemo da pretpostavimo koja će stavka biti prioritet. 

Poseban problem u Programu korišćenja sredstava  budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Odžaci je taj što apsolutno nema predloga koji su razmatrani i za koje je pozitivno mišljenje dao Zeleni savet , kao što su programi pravljenja projektno-tehničke dokumentacije za pošumljavanje  i vetrozaštitne pojaseve i za realizaciju programa pošumljavanja i vetrozaštitnih pojaseva   i izrada platnenih torbi kao mere za smanjenje upotrebe plastičnih kesa.

Zbog svih ovih nelogičnosti Ekološki pokret Odžaka je tražio da se Program vrati na doradu i uskladi sa budžetom, ali predlog nije prihvaćen.

Neverovatno je da za ovakav Program glasaju članovi Saveta za zaštitu životne sredine, a to se pogotovo odnosi na  prisutnog člana Saveta iz redova nevladinih organizacija. Partijske poslušnike SNS-a i SPS-a  u Zelenom savetu  možemo da razumemo da moraju da glasaju kako im se naredi, ali da tako glasa i predstavnik nevladinog sektora uprkos ovolikim nelogičnostima koje smo naveli ovde, pismeno dostavili u aktu EPO-a i  i detaljno  obrazložili na sastanku Zelenog saveta - jednostavno ne možemo da razumemo.

Pre početka sastanka predsednik Ekološkog pokreta Odžaka  Ivica Ćirić uručio je predsedniku Zelenog saveta  primerak priručnika Strategije za primenu Arhuske konvencije u izdanju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine  ( da pročita i nauči koja prava imaju građani) i pisane  primedbe i zahteve u vezi rada Zelenog saveta.

FOTOGRAFIJE: Radio D65 Deronje

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška