Najzad za govornicom SO Odžaci

Ekološki pokret Odžaka  je pokušavao praktično od svog osnivanja , 2004. godine, da se sa govornice Skupštine opštine Odžaci  direktno  obrati odbornicima, jer smo smatrali da nam to pravo omogućavali Statut opštine Odžaci i Poslovnik Skupštine opštine Odžaci. Međutim, svi pokušaji su propadali zbog odsustva dobre volje ili samovolje pojedinih  lokalnih političkih moćinika, kojima javno istupanje Ekološkog pokreta Odžaka, zbog dotadašnjih objektivnih, otvorenih  i direktno kritičkih stavova  nikako nije odgovaralo. Uvek su iznalaženi razlozi  i smišljale razne smicalice da se reč Ekološkog pokreta Odžaka  ne čuje.

Ekološki pokret Odžaka je u proteklih šest godina dao veliki broj predloga, inicijativa, primedbi, sugestija,... ali je sve to ostajalo  bez odjeka. Na poslednjoj, 12. sednici Skupštine opštine Odžaci, koja je održana 8.12.2010. godine, Ekološkom pokretu Odžaka  omogućeno je da zvanično učestvuje u radu Skupštine opštine Odžaci i obrazloži svoje primedbe i predloge koje je dao u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o promeni Statuta opštine Odžaci, a u vezi pitanja  ekologije i zaštite životne sredine, a u vezi datih predloga i primedbi Ekološki pokret Odžaka dao je i predloge za izmene Statuta opštine kojima bi se stvorio pravni okvir za saradnju lokalne samouprave i nevladinog sektora – pošto je ova oblast u opštini Odžaci  potpuno neuređena, a saradnja (ili ,bolje rečeno, “saradnja”) lokalne samouprave i nevladinih organizacija se svodila na dobru volju rukovodećih ljudi opštine Odžaci.

Odvažnost da na sednicu Skupštine opštine Odžaci pozove Ekološki pokret Odžaka i omogući mu da učestvuje u radu imao je mladi, dvadesetosmogodišnji predsednik Skupštine opštine Odžaci Miloš Pejčić. Zašto smo rekli da se “odvažio”? Zato što verujemo  da je i sada na njega vršen pritisak da na sednicu Skupštine opštine Odžaci ne pozove Ekološki pokret Odžaka, iako je Ekološki pokret Odžaka jedini  u okviru javne rasprave  zvanično dao primedbe i predloge na Nacrt Odluke o promeni Statuta opštine Odžaci.

Doduše, primedbe i predlozi Ekološkog pokreta Odžaka ovog puta  nisu uvažene, ali Ekološki pokret Odžaka ocenjuje da je zvanično pozivanje Ekološkog pokreta Odžaka  na sednicu i omogućavanje da učestvuje u radu Skupštine opštine Odžaci  od velikog značaja za ceo nevladin sektor i da je to samo prvi korak  buduće obostrano korisne saradnje lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Za ekološke organizacije je pozivanje na sednice skupština opština od izuzetnog značaja, jer se pruža mogućnost da  participiraju u donošene odluka – što je u skladu sa pravima koje daje Arhuska konvencija.

Smatramo da je za Ekološki pokret Odžaka i sve nevladine organizacije  u opštini Odžaci od posebnog značaja  javno obećanje predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića, koje je pred televizijskim kamerama dao Ekološkom pokretu Odžaka, odbornicima i građanima opštine Odžaci,  da će se  u najskorije vreme realizovati predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se kao stalno radno telo  Skupštine opštine Odžaci formira Komisija za saradnju sa organizacijama civilnog društva(OCD), odnosno nevladinim organizacijama (NVO).

Predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića držimo za reč. Ako se ostvari obećanje predsednika SO Odžaci, blagovremeno ćemo o tome obavestiti NVO kojima sada šaljemo ovaj komentar.

Nevladinim organizacijama širom Srbije  predočavamo  primer dobre prakse u opštini Odžaci  i predlažemo da u svojim opštinama , ako to već do sada nije urađeno,  pokrenu inicijativu da se u statutuma  opština i poslovnicima skupština stvori pravni okvir za obostrano korisnu  saradnju  i direktan dijalog lokalne samouprave i nevladinog sektora.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška