Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Dejana Stevkovski
Koordinatorka projekata za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD

Pošovane kolege,
Najpre da Vam se zahvalim što ste nam skrenuli pažnju na ovu situaciju.

Tim povodm smo pripemili obaveštenje za OCD u cilju podsećanja na obavezu podnošenja fiansijskih izveštaja. Ove obaveze nisu izuzet čak ni usruženja koja tokom pretkodne godine nisu imala promet po računu, već je samo ispunjavaju na drugačiji način. Naime, takva udruženja u obavezi su da podnesu izajvu o neaktivnosti. Ukoliko postupe u skaldu sa ovim instrukcijama, izbećićete neprijatnu i finansijski zahtevnu situaciju u kojoj se našao Vaš kolega.

Obaveštenje Vam prosleđujem u nastavku mejla, sa molbom da ga prosledite OCD iz baze koju redovno ažurirate.

Srdačno,

Obavestavamo udruzenja da je rok za podnosenje zavrsnih finansijskih izvestaja petak 30. jun. Zavrsni finansijski izvestaji se podnose elektronskim putem Agenciji za privredne registe, a potpisuje ih zakonski zastupnik udruzenja elektronskim sertifikatom.

Detaljnije informacije možete videti na http://bit.ly/1aOTwu9

Ukoliko udruzenje nije imalo poslovnih aktivnosti, moze podneti izjavu o neaktivnosti, koja oslobadja obaveze podnosenja zavrsnog finansijskog izvestaja. Izjava o neaktivnosti se, takodje podnosi elektronski APRu, a potpisuje je elektronskim potpisom zakonski zastupnik. Detaljne informacije na http://bit.ly/2spmf4E

 

 

 

Kancelariji za saradnju sa OCD
Dejani Stevkovski - Građanske inicijative

Ovih dana sam završavao prikupljanje podataka za XIII izdanje „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ i jedna od aktivnosti bila je provera koje organizacije su se odjavile iz Registra udruženja u APR-u. Bio sa ne malo iznenađen kada sam video da je odjavljena i organizacija mog prijatelja i saradnika . Nisam odoleo a da ga ne upitam za razloge odjavljivanja, a odgovor koji sam dobio me je više nego iznenadio:
Ja sam jedne godine zakasnio sa finansijskim izveštajem (koji se sastojao od nule prihoda i nule rashoda). Onda je neko iz ministarstva ili APR-a (pretpostavka - ali nije ni važno ko), pokrenuo proceduru za sudske prijave za zloupotrebu službenih položaja više hiljada nevladinih organizacija, za firme (pokrete, NVO) i za odgovorna lica. Meni je kazna bila, ukupno mislim oko 60.000 RSD. Negde su sudije oslobađale optužene, negde ne. Onda mi je doslo preko glave, pošto sam sudiji objašnjavao te naše muke. Ja sam uglavnom po školama držao prezentacije, u skupštinama gradova (KG, NI, ĆU.. JA) i po školama, pa cak i četvrtim razredima... itd. Osim toga radim neke druge stvari, profesionalno.

Pozdrav

Zašto ovo pišem?

Stalno se priča da se stvara podsticajno okruženje za rad OCD (pre svega NVO), te se prave razni akcioni planovi za lakši rad OCD, te Partnerstvo za otvorenu upravu, te ovo, te ono,... . Iz odgovora moga prijatelja proističe da i nije baš tako kako se priča. Verovatno su mu dosadila razna šikaniranja - pa je smatrao da je mnogo pametnije da odjavi organizaciju nego da ispunjava sve nove i nove zahteve koje država postavlja pred OCD.

Koji je osnovni motiv osnivanja NVO ?

Pre svega motiv je želja ljudi da deo svog slobodnog vremena, energije, volje, znanja stave u službu rešavanja nekih pitanja gde je država „tanka“. Svi oni osnivaju NVO u uverenju da će ih javna uprava prepoznati kao partnera i omogućiti im barem minimalne uslove za rad. Ako država ne može ili ne želi direktno da im pomogne, ono bar da im svojim merama ne komplikuje i ne otežava delovanje.

Ne mogu da verujem da organizacija koja za godinu dana ima nula prihoda i nula rashoda može da bude optužena ( najverovatnije od strane Poreske uprave) za zloupotrebu službenog položaja i da zastupnik udruženja bude kažnjen sa 60.000,00 dinara !?

 Država sve NVO posmatra jednako, bez obzira da li se radi o malim NVO ili tzv. NVO preduzećima. Najveći broj NVO su male organizacije i osnivaju se za rešavanje nekih lokalnih problema. Njihovi budžeti su izuzetno niski, često i bez spoljnih primanja. Uglavnom rade zahvaljujući finansijskim ulaganjima svojih članova. Kapaciteti ovih organizacija su takvi da jednostavno nisu ni sposobne, a zbog svojih ograničenih resursa - pre svega ljudskih , ni zainteresovane za neke veće ili velike projekte. Domet im je uglavnom lokalni. Međutim, postoje i NVO koje su prava preduzeća i prave firme i koje „obrću“ stotine hiljada evra. Uglavnom se radi o nekoliko organizacija iz Beograda, mada ih ima i iz drugih gradova. Ovde ću govoriti o NVO preduzećima koje se navodno bave zaštitom životne sredine. U čemu se sastoji njihovo učešće u „zaštiti životne sredine“? Uglavnom u analizi raznih statističkih podataka. Ove organizacije se strogo drže dalje od ulaženja u sukobe sa vlašću. Stičem utisak da su više u službi vladajuće većine nego u službi misije zbog kojih su osnovane. Uglavnom se paze da „nekome ne stanu na žulj“. Sa druge strane, gde god treba da se uz vlast pojavi civilni sektor (na čemu insistira EU) uglavnom se pojavljuju jedne te iste organizacije - uglavnom iz grupe NVO preduzeća.Ove organizacije su „mirođija u svakoj čorbi“. Oni daju „autentičan“ stav civilnog sektora - mada, po mojoj slobodnoj proceni, 98% NVO iz ove oblasti nije ni obavešteno o aktivnostima gde treba da učestvuje i civilni sektor. Na taj način ogroman deo malih ekoloških NVO je isključen iz svih procesa koji se tiču zaštite životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka je još 2010. godine ukazao na činjenicu da postoji ogromna razlika između malih ekoloških NVO i tzv. NVO preduzeća i da za njih ne bi trebalo da važe ista pravila. To se naročito odnosi na vođenje knjigovodstva. I za male ekološke NVO i za NVO preduzeća važe ista pravila što se tiče knjigovodstva. Male ekološke NVO opstaju zahvaljujući tome što knjigovodstvo vodi besplatno neki prijatelj ili neka agencija. Ako bi male ekološke NVO bile primorane da redovno plaćaju knjigovodstvene usluge, mnoge bi samo iz tog razloga bankrotirale.

Smatram da bi za male NVO Kancelarija za saradnju sa OCD i Građanske inicijative

( Dejana Stevkovski, zadužena za projekte za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD) trebalo da kod APR-a , Poreske uprave ili odgovarajućeg ministarstva izdejstvuju za OCD sa prihodima manjim od određene sume ( ispod 500 ili 1.000 evra godišnje) formular za jednostavno prikazivanje prihoda i rashoda koji bi bilo koji zastupnik NVO mogao da ispuni bez ikakve pomoći kvalifikovanih knjigovođa ili knjigovodstvene agencije. U formular bi se jednostavno upisali prihodi, rashodi i saldo i da to bude dovoljno za APR i Poresku upravu, a ne da se dešava da NVO u fiskalnoj godini sa nula prihoda i nula rashoda zbog kašnjenja finansijskog izveštaja plaća drakonsku kaznu od 60.000,00 dinara. To je apsurdno. To se dešava zbog toga što su knjigovođe januara i februara pretrpani poslom komercijalne prirode i izradu završnog računa za NVO uglavnom rade u poslednjem trenutku pre zaključenja roka , odnosno 28. februara. Kada bi se izradio napred predloženi formular, verujemo da bi većina zastupnika pomenuti formular popunila početkom januara i ne bi dozvolili da se izlažu drakonskim kaznama.Takođe, treba predvideti da se protiv NVO sa prihodima manjim od 500 ili 1.000 evra godišnje ne mogu podnositi prijave za odgovorna lica zbog nedostavljanja finansijskog izveštaja.

Izrada predloženog formulara i klauzula da se protiv NVO sa prihodima manjim od određene sume ne mogu podnositi prijave za odgovorna lica bili bi istinsko stvaranje podsticajnog okruženja za OCD.

Dušan R. Mirković,
sekretar EPO-a

Okrugli sto “ Kako sačuvati životnu sredinu u Srbiji ali i razvijati efikasnu privredu?“
Čačak, Jagodina, Požarevac u organizaciji Buissines and Economy Centre,

Razgovori u sve tri lokalne samouprave osvetlili su i potvrdili da je lokalna samouprava pravo mesto za konkretizaciju šansi i mogućnosti za ostvarenje održivog razvoja i oživljavanja zdrave životne sredine. Svi diskutanti, bez obzira na sektor koji su predstavljali (građansko društvo, javna preduzeća, građevinski inspektorat, lokalnu javnu vlast), svesni su kompleksnosti, interdisciplinarnosti, finansijske isplativosti, zdravstvenog značaja svih problema u životnoj sredini.

Svaka od ovih tribina je nosila uvek neko specifično obležje lokalne problematike, lokalne kulture i specifičnog pristupa pitanjima o održivom razvoju i životnoj sredini.

Sve lokalne samouprave imaju LEAP i budžet sa planiranim sredstvima za zaštitu životne sedine (energetsku efikasnost, prečićavanje otpadnih voda, reciklaže i selekcije otpada itd). Čačak je deo regionalnog sistema upravljanja otpadom “Duboka”, Jagodina ostvaruje saradnju sa PWW kompanijom za sakupljanje otpada, Požarevac je na minimalnoj aktivnosti-vrši samo primarnu selekciju otpada. To su samo neki od podataka vezanih za primarnu selekciju i reciklažu otpada. (Kolege Zoran Knežević i Jelica Putniković iz Buissines end Economy Centre imaju mnogo preciznije podatke iz svake lokalne samouprave.)

Diskutanti su pokazali otvorenost u istupanju o problemima koji su sveprisutni u životu zajednice i mogu se grupisati kao:

1. Nepostojanje ravnopravne dvosmerne kumunikacije između Ministarstva i Lokalne samouprave;
2. nepostojanje dvosmerne komunikacije unutra same lokalne samouprave;
3. nepovezanost školskih programa i aktuelnih događanja u životnoj sredini;
4. zastoj u rešavanju zajedničkih problema Javnog komunalnog preduzeća i Zelenila iz Čačaka
(odbačeno granje);
5. problem uskladištenog otpada šljake iz nekadašnje livnice aluminijuma u opštini Čačku;
6. problem neprimenjivanja ili selektivnog primenjivanja zakona;
7. građani u javnosti ne pokazuju promenjeno ponašanje prema okolini;
8. nedostatak novca;
9. nedostatak lične motivacije kod pojedinaca da ono što se nauči u projektu živi i nakon projekta;
10. manjkavost Zakona o otpadu (precizno definisanje vlasništva nad posedom otpada);
11. manjkavost Zakona o ambalažnom otpadu ( ne/obaveznost proizvođača da preuzmu ambalažni
otpad)

Često, tokom diskusije, čulo se da se svest mora promeniti, da je to dugačak proces kao i svi ostali procesi koji se tiču dvosmernih komunikacija u sistemu, povezanosti unutar strukture bilo političkog pravnog i privrednog sistema.

Razvoj svesti izgleda kao opravdanje za svako nečinjenje i odugovlačenje sa prihvatanjem onoga što smo mi sami. Svako od nas ima svoju ulogu u životu u svojoj porodici, radnom mestu, zajednici. Svest bilo koga od nas nije identična, zato se razlikujemo kao ličnosti. Upotrebljavajući pojam svesnosti kao opšti pojam udaljavamo se od konkretnih životnih problem i situacija.

Bitna je svesnost svakog pojedinca da napravi promenu i prekine ustaljene obrasca ponašanja.
Za promenu bilo koga od nas, nije potreban novac, posebne okolnosti u političkom sistemu, potrebno je samo da donesemo odluku. Svako na svom mestu koje ima u sistemu. Sistem se menja kada se promene ljudi koji čine sistem.

Mislim da ovakvi projekti nose dragoceno iskustvo iz života svake zajednice, veoma su korisni i značajni ako ostvare impuls koji nose iz lokalne zajednice prema vrhu političkog sistema - Odboru za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini, Zelenoj stolici, Ministarstvu pojoprivrede i zaštite životne sredine itd. Verujem da Centar za evropske politike ima dobru komunikaciju sa ovim ustanovama i posvećene pojedince koji mogu to i ostvariti.

Međunarodni koordinacioni savet Unesko programa "Čovek i biosfera", na ovogodišnjem zasedanju u Parizu odlučio je da rezervat biosfere "Bačko Podunavlje" bude upisan u Svetsku listu rezervata biosfere.

Rezervat biosfere "Bačko Podunavlje" nalazi se na severozapadu Vojvodine i deo je "Evropskog Amazona", koje predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na čitavom toku Dunava. Ovaj jedinstveni rečni predeo područje je izuzetne biološke raznovrsnosti i centar retkih prirodnih staništa kao što su prostrane plavne šume, ade, rukavci i peščane rečne obale.

U okviru rezervata biosfere "Bačko Podunavlje" koji se prostire na područjima opština Sombor, Apatin, Odžaci, Bač i Bačka Palanka na površini od 176.635 hektara, nalaze se četiri zaštićena područja, među kojima su izuzetno vredni Specijalni rezervati prirode "Gornje Podunavlje" i "Karađorđevo".

Ambasador Srbije pri Unesko-u Darko Tanasković izjavio je da je to velika čast što je Unesko prepoznao izuzetne vrednosti i potencijal "Bačkog Podunavlja".

"Ovo je drugi rezervat biosfere u Srbiji pored rezervata "Golija-Studenica", što je od velikog značaja za zemlju, jer program "Čovek i biosfera" ne samo da promoviše koncept održivog razvoja, već i u praksi pokazuje da je on moguć. Ovo proglašenje će znatno pomoći očuvanju prirode Srbije, jedne od najraznovrsnijih u Evropi. "Bačko Podunavlje" se isto tako odlikuje veoma bogatom kulturnom baštinom koja je dokaz žive prošlosti i susretanja brojnih naroda i kultura na ovom prostoru", izjavio je ambasador Tanasković.

I direktorka programa WWF-Svetska organizacija za prirodu u Srbiji Duška Dimović pozdravila je odluku Međunarodnog koordinacionog saveta UNESKO programa "Čovek i biosfera". Rezervat biosfere "Bačko Podunavlje" pridružio se svetskoj mreži koju čine ukupno 669 rezervata biosfere priznatih od strane Unesko-a, osmišljenih sa ciljem očuvanja prirodnog bogatstva od izuzetnog značaja, dok u isto vreme promovišu održivi razvoj lokalnih zajednica na tim područjima. Uspostavljanje rezervata biosfere "Bačko Podunavlje" je veoma značajan korak ka formiranju prekograničnog rezervata biosfere "Mura-Drava-Dunav", prvog zaštićenog područja u svetu koje se prostire u pet zemalja - Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Sloveniji i Austriji, kaže Dimović. Prema njenim rečima WWF već duži niz godina sarađuje sa partnerima iz ovih pet zemalja na zaštiti prirodnih i kulturnih vrednosti "Evropskog Amazona", trenutno u okviru projekta "coopMDD" koji finansira Evropska unija.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode intenzivno je radio sa WWF i ostalim partnerima na nominaciji ovog područja u proteklih pet godina. Izuzetan doprinos i podršku je pružila i komisija Republike Srbije za saradnju sa Uneskom. Direktorka Biljana Panjković kaže da je upisom "Bačkog Podunavlja" na listu rezervata biosfere načinjen presudan i odlučujući korak u daljem prožimanju zaštite prirode i njenog održivog korišćenja na područjima uz Dunav i Mostongu u Bačkoj.

"Sada predstoji veliki posao na mudrom upravljanju područjem kroz saradnju sa upravljačima zaštićenih područja, korisnicima prirodnih resursa, lokalnim upravama i zajednicama na području rezervata biosfere", kaže dr Biljana Panjković.

U "Evropskom Amazonu", zahvaljujući očuvanoj dinamici plavnih područja, postojanju prirodnih aluvijalnih šuma i brojnih vlažnih staništa, utočište nalazi veliki broj zaštićenih vrsta životinja i biljaka. Među najznačajnijim retkim vrstama životinja ovog područja ističu se orao belorepan, crna roda, patka njorka, divlja mačka, vidra, jazavac, kao i najveća populacija evropskog jelena u Srbiji.

Izvor: RTV

Povodom saopštenja Ekološkog pokreta Odžaka

Na delu su i dalje partijski kriterijumi !

Otkako su naprednjaci došli na vlast u opštini polovinom decembra 2013.- te, gotovo svake godine dolazi do problema, kada se trebaju raspodeliti budžetska sredstva nevladinim organizacijama. Prošle godine smo to u nekoliko navrata javno komentarisali i kritikovali, jer su nadležne komisije pokazale vidljivu pristrasnost kod dodele sredstava, pošto su najveći deo novca podelile nevladinim organizacijama koje je osnovala sama Napredna stranka.

Svaka ozbiljna vlast bi posle tih kritičkih tonova, nastojala da preispita svoj rad u ovoj oblasti, kako bi otklonila sve one nedostatke pri dodeli sredstava. Nažalost , Napredna stranka tako ne postupa, već tera po svome i dalje ne hajući ni za kritike oštećenih NVO ni javnosti , koja to posmatra ravnodušno, kao da se to dešava u nekoj drugoj sredini.

Zbog takvog omalovažavajućeg odnosa naprednjaka , i ove godine je došlo do istih problema, pa opet postoje opravdani prigovori na račun rada komisija i ostalih struktura lokalne vlasti. U komisijama su sada neki drugi članovi, ali je ostalo i dalje sporno da li su metodi koji se primenjuju pri dodeli sredstva : DOBRI ILI BI IH TREBALO MENJATI ?!

Šta je sve sporno u ovogodišnjoj dodeli sredstva?

Povodom ovih problema, ponovo se javno oglasilo rukovodstvo Ekološkog pokreta Odžaka, koje je u svom saopštenju, precizno navelo šta je sve bilo sporno u najnovijoj podeli sredstava nevladinim organizacijama. Ima ih dosta pa ih neću ovom prilikon navoditi. ( Sapštenje EPO može se pročitati u originalu na njihovom sajtu).
Ekolozi su po ko zna koji put bez uvijanja još jednom optužili , aktuelnu naprednjačku vlast, da su najveće sume novca dobile one nevladine organizacije koje su pod njihovom direktnom kontrolom .. Po mišljenju ekologa i mnogih drugih NVO koje su ostale bez minimalanih sredstva za rad, na delu su ponovo bili PARTIJSKI KRITERIJUMI SNS.

Skrećemo još jednom pažnju javnosti, da ovo nisu bezazleni problemi preko kojih treba preći olako. I pitanju je raspodela novca iz budžeta, ŠTO SE MORA OBAVEZNO KONTROLISATI : KOME SE DAJE I KAKO SU UTROŠENA !! U pitanju su principijelne stvari koje moraju dobiti prednost pri odlučivanju : kome dodeliti sredstva za rad! Sve to mora biti potpuno otvoreno za javnost ili kako bi to rekli političari, mora sve biti TRANSPARENTNO. Naprednjacima takav stil rada očigledno me odgovara.
Šta reći za članove onih nevladinih organizacija, koji u četiri oka sve to kritikuju, ali se javno ne smeju oglasiti?

Možemo izvući pouzdan zaključak: da takvo njihovo ponašnje diktira STRAH da se ne zamere.Strah se mora što pre potpuno suzbiti, jer kada se to dogodi onda nećemo imati ovakve probleme. Sve će se to onda raspravaljati javno sa iznošenjem argumenata „za“ i „protiv“, pa ko bude imao jače dokaze taj će biti u prednosti.
Zato moja malenkost, poziva, pre svega, aktuelnu naprednjačku vlast da iznesu protiv ovih kritika, svoje viđenje ovih problema. Ako me uvere da imaju bolju argumentaciju, bez opiranja ću javno priznati da su oni u pravu.

2.5.2017. god. Radoslav Medić
Preuzeto sa Facebook profila Radoslava Medića

Ekološki pokret Odžaka je na ovogodišnjem Javnom konkursu Opštine Odžaci za sufinansiranje programa ostalih udruženja građana dobio 65.000,00 dinara. Poznato je da smo do sada dva puta , 2014. i 2016. godine, odbili da primimo novac u znak protesta zbog netransparentne i pristrasne raspodele finansijskih sredstava, te smo u tom smislu poslali predloge da se usvoje Memorandum o saradnji i donese Pravilnik za su/finansiranje udruženja građana.

Kako ništa od toga nije urađeno, Ekološki pokret je odlučio da ovogodišnju dodeljenu sumu uzme, ali da opštinskoj vlasti uputi JAVNI PROTEST iz sledećih razloga:

- zbog toga što se raspodela novca vrši na osnovu nekakvih zaključaka koje Opštinsko veće opštine Odžaci usvaja nekoliko dana pre raspisivanja konkursa;
- što se ti zaključci nigde ne objavljuju i niko ne zna kako oni izgledaju;
- što se raspisuje samo konkurs za sufinansiranje umesto za su/finansiranje, jer je neistina da neprofitne NVO imaju sredstva za sufinansirajući deo, pogotovo ako se radi o projektima od nekoliko stotina hiljada dinara;
- što u konkursu nije naglašeno da li sufinansirajući deo mora da bude finansijski (novčani) ili može biti i nenovčani;
- što se udruženja dele na četiri grupe i unapred se određuje suma iz budžeta za svaku grupu umesto da se se napravi jedinstvena rang lista;
- što se raspodela novca vrši mimo bodovne liste i što bodovi služe samo kao ukras i privid da se raspodela vrši na osnovu bodovanja;
- što su pojedine NVO eliminisane , a u saopštenju o rezultatima konkursa se ne navodi razlog eliminacije sa rang liste, te nam nije jasno što se NVO javno ne žale, već se usmeno obraćaju (žale ) Ekološkom pokretu Odžaka;
- što uopšte nisu objavljeni podaci koliko je ko tražio i koliko je ko dobio novca, već se objavljuju samo podaci o dodeljenim sredstvima;
- što se očigledno vidi da su najveće sume dobile NVO koje su osnovali članovi vladajuće stranke, NVO na čijem su čelu zaposleni u Opštinskoj upravi opštine Odžaci i NVO iz Bačkog Brestovca.
- što je procedura raspisivanja konkursa, donošenje odluka, potpisivanje ugovora i prebacivanje novca NVO suviše spora, tako da to direktno pogađa neke NVO , kao što su ekološke, jer im onemogućava neke aktivnosti ( kao što je pošumljavanje u prolećnom periodu). U opštini Bač procedura se završava najdalje do kraja marta.

Naglašavamo da Ekološki pokret Odžaka i 2014. i 2016. godine nije odbio da uzme novac nezadovoljan dobijenom sumom. Pristao bi Ekološki pokret Odžaka i na duplo manje sume samo da je izvršena pravedna raspodela budžetskih sredstava. EPO se bunio zato što su dodeljene enormno velike pare NVO koje iza sebe nisu imale nijednu aktivnost, zato što su najveće sume novca dobile NVO koje su osnovane neposredno pre raspisivanja konkursa , zato što je novac deljen na osnovu partijskih kriterijuma, zato što su bodovi služili samo da se da privid legitimnosti konkursa. U suštini, to isto se desilo i ove godine.

Ekološki pokret Odžaka još jednom apeluje na opštinsku vlast da se donesu i potpišu predložena dokumenta i raspodela sredstava iz budžetske linije 481 bude transparentna. Ako se to ne učini, i dalje ćemo smatrati da se budžetski novac deli po partijskom kriterijumu, a to što nepartijske NVO dobiju neku „crkavicu“ je samo sredstvo za „zavaravanje protivnika“.

Pozivamo sve NVO u opštini Odžaci da se izjasne o ovom JAVNOM PROTESTU i da iznesu svoj stav o raspodeli budžetskih sredstava za sufinansiranje NVO i potrebi trajnog, pravednog i transparentnog regulisanja ovog problema.

U četvrtak, 20.4.2017. godine, Ekološki pokret Odžaka nastavio je predavanja o Arhuskoj konvenciji . Predavanje je održano u OŠ „Jožef Atila“ u Bogojevu.

Predavač je bio Dušan Mirković, sekretar EPO-a.

Pošto ima malo učenika u osmom razredu,svega 11, sa školom je dogovoreno da predavanjima prisustvuju i učenici sedmog razreda , tako da je predavanju prisustvovalo 23 učenika.

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i Zelenom savetu.

Većina prisutnih su položili test znanja.

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka.

Ekološkom pokretu Odžaka predstoje predavanja u osnovnim školama u Deronjama, Ratkovu i Laliću. Ova predavanja će biti obavljena u septembru 2017. godine. Od predavanja u maju se odustalo zbog obaveza đaka osmih razreda u vezi polaganja završnih testova za upis u srednje škole.

Danas, 27.3.2017. godine u Odžacima je u OŠ „Branko Radičević“ otvorena izložba likovnih radova sa konkursa Ekološkog pokret Odžaka „Naša ekološka lepota“.
Tema ovogodišnjeg konkursa bila je „Divlje životinje sveta“. Pristigao je veliki broj radova, a na osamnaest izložbenih panoa, što je do sada rekordan broj, izložen je odabir najboljih radova u nekoliko kategorija.

Izložbu je otvorio predsednik Ekološkog pokret Odžaka Ivica Ćirić, dok je nagrade uručio dugogodiši predsednik Skupštine Ekološkog pokreta Odžaka novinar Radoslav Medić. Za osvojeno prvo mesto dodeljene su DIPLOME, dok su za drugo i treće mesto dodeljene POHVALE. Svi pobednici dobili su uz priznanja i skromne poklone.
Izložene radove građani će moći pogledati do petka, 31.3.2017. godine do 15 časova.

Predsednik Ekološkog pokreta Odžaka na samom otvaranju najavio je likovni konkurs za sledeću školsku godinu „Naša ekološka sramota“ sa temom „Zagađivači“ – tako da deca već sada mogu da počnu sa izradom radova.

 

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike konkursa „Naša ekološka lepota“, osnovne i srednje škole u opštini Odžaci, PU „Poletarac“ iz Odžaka, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama opštine Odžaci, građane opštine Odžaci , sredstva informisanja, članove Ekološkog pokreta Odžaka, kao i osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ iz Stanišića (opština Sombor) i „Dušan Vukasović Diogen“ iz Kupinova i Ašanje (opština Pećinci) da će otvaranje izložbe likovnih radova sa temom „Divlje životinje sveta“ i dodela priznanja biti u ponedeljak, 27.3.2017. godine u 17 časova u OŠ „Branko Radičević“ .

Dođite da se družimo i pogledamo likovne radove naše dece.

Ekološki pokret Odžaka nastavio je predavanja o Arhuskoj konvenciji u Bačkom Brestovcu u OŠ „Nikola Tesla“.

Predavanja je održano u petak, 24. marta 2017. godine.

Predavač je bio Marko Zlatković, diplomirani ekolog.

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i Zelenom savetu.
Svi prisutni su položili test znanja.

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka.

Ekološkom pokretu Odžaka predstoje predavanja u osnovnim školama u Deronjama, Ratkovu, Laliću i Bogojevu.

Strana 10 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška