Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

U komentaru iz 2010. godine „Neodgovorno ponašanje Doma zdravlja Odžaci“ kritikovali smo praksu u ovoj ustanovi da se sve baca u smeće, uključujući i PET ambalažu, katon i ostale sekundarne sirovine. Tada je u zaključku teksta rečeno:

„Ako u Domu zdravlja Odžaci čistačice vode «glavnu reč» i ponašaju se kako im se prohte, mislimo da najveću odgovornost za to snosi novopostavljeni direktor Doma zdravlja Odžaci dr Ljubomir Milenković. Može da uradi dve stvari. Jedno je da «dovede u red « i šefa Tehničke službe i čistačice, dok je druga mogućnost da podnese ostavku. Nekoliko hiljada nezaposlenih u Odžacima čeka posao u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i ovu činjenicu direktor može da saopšti čistačicama. Ko neće da radi posao za koji je primljen i REDOVNO plaćen, može slobodno da ide. Ima dovoljno onih koji jedva čekaju da dobiju posao u državnoj službi, jer je to je danas velika privilegija. Ko ne poštuje tu privilegiju – nije mu tu ni mesto.“

Lepo je kada čelnici lokalne samouprave upute  nekome poziv za novogodišnji koktel. To bi trebalo da znači da vas poštuju  i da imaju nekog respekta prema vašim aktivnostima. Bilo bi dobro da je tako. Međutim, u slučaju Ekološkog pokreta Odžaka istina je ipak malo drugačija.

Ekološkom pokretu Odžaka bi bilo mnogo značajnije da su poštovanje i respekt   pokazali rešavanjem bar nekoliko od mnogobrojnih  zahteva koje je tokom prošle godine podneo, sa namerom da se uspostavljanjem istinske saradnje postignu rezultati koji bi bili  korisni kako za lokalnu zajednicu tako i za Ekološki pokret Odžaka.

Osnovni korak  trebalo je da bude potpisivanje Memoranduma o saradnji (ili: Memoranduma o razumevanju ili Protokola o saradnji).

U prošlom komentaru Ekološkog pokreta Odžaka naveli smo da je predstavnik Pokreta bio zvanično pozvan na  12. sednicu SO Odžaci, da je dobio reč i da je izneo predloge Ekološkog pokreta Odžaka , gde je glavni predlog bio da se Statutom opštine Odžaci  reguliše da se kao osmo stalno radno telo Skupštine opštine Odžaci formira Komisije za saradnju sa organizacijama  civilnog društva(OCD). U komentaru je naglašeno: “Smatramo da je za Ekološki pokret Odžaka i sve nevladine organizacije  u opštini Odžaci od posebnog značaja  javno obećanje predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića , koje je pred televizijskim kamerama dao Ekološkom pokretu Odžaka, odbornicima i građanima opštine Odžaci,  da će se  u najskorije vreme realizovati predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se kao stalno radno telo  Skupštine opštine Odžaci formira Komisija za saradnju sa organizacijama civilnog društva(OCD), odnosno nevladinim organizacijama (NVO). “

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je ostvarivanje ovog obećanja počelo. Doduše, nije izvršena promena Statuta opštine Odžaci - kako je tražio Ekološki pokret Odžaka, ali je po hitnom postupku, samo  dvadeset dana posle datog obećanja predsednika SO Odžaci Miloša Pejčića,  izvršena promena Poslovnika Skupštine opštine Odžaci.

Na 13. sednici SO Odžaci usvojene su,između ostalog, sledeće  izmene:

Član 3.
Posle Člana 140. dodaje se novo poglavlje IX-a koje glasi :

„IX-a-Saradnja Skupštine sa nevladinim i drugim organizacijama“

i dodaje novi član 140-a koji glasi:

„Član 140-a
U cilju ostvarivanja saradnje Skupštine opštine sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama Skupština opštine će obrazovati Komisiju za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama (u daljem tekstu „Komisija“). Komisija ima 5 članova.

Zadaci Komisije su :
- preduzimanje mera i aktivnosti u cilju saradnje Skupštine opštine i drugih organa opštine sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama u realizacije ciljeva i zadataka ovih organizacija utvrđenih njihovim aktima,
- vršenje i drugih, sličnih poslova, kojima se doprinosi uspešnijem radu ovih organizacija u interesu opštine   i njenih  građana.

Članove Komisije mogu predlagati nadležni organi registrovanih nevladinih, humanitarnih i drugih organizacija i odborničke grupe.

Konačan predlog za imenovanje članova Komisije Skupštini upućuje Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.“

Ekološki pokret Odžaka smatra da je  promena Poslovnika SO Odžaci po hitnom postupku samo prvi korak ka sveobuhvatnom stvaranju pravnog okvira za saradnju SO Odžaci  sa organizacijama civilnog društva (OCD). Hitna izmena Poslovnika SO Odžaci će omogućiti  brzo formiranje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama, čime je izbegnuta duga i komplikovana promena Statuta opštine Odžaci, mada smatramo da je bilo bolje da je izvršena dopuna člana 55.  sa trećom tačkom i napred navedeni član 140a. definiše kao član 61a. Poslovnika, nego što je uvođenje posebnog poglavlja. Nadamo se da će Komisija biti brzo formirana i početi sa radom. Ekološki pokret Odžaka se nada  da će kasnija izmena Statuta opštine Odžaci detaljno urediti ovu problematiku, onako kako je predložio Ekološki pokret Odžaka  - bilo da se Komisija  formira kao stalno radno  ili posebno  radno telo  SO Odžaci. Najveće zasluge za brzu i efikasnu promenu Poslovnika SO Odžaci  ima  mladi, dvadesetosmogodišnji predsednik SO Odžaci Miloš Pejćić, na čemu mu se javno zahvaljujemo. Isto tako, da ne bi bili nepravedni prema ranijoj vlasti, moramo da  naglasimo da je odmah po formiranju Ekološkog pokreta Odžaka, 2004. godine,  ondašnji predsednik opštine Odžaci Milan Ćuk  Ekološkom pokretu Odžaka dodelio na sedmogodišnje besplatno korišćenje prostoriju za sedište Pokreta  u samom centru Odžaka, a uz to i nesebično  planirao  u budžetu i odobravao finansijska sredstva za opremanje i rad  Pokreta, što smo takođe javno obznanili. Nažalost, finansiranje je kasnije ukinuto zbog , po nama, naše  opravdane kritike nekih postupaka   te iste vlasti.

Ekološki pokret Odžaka želi ovim komentarom  da upozna nevladine organizacije širom Republike Srbije  i da saradnju lokalne samouprave sa nevladinim sektorom u odžačkoj  opštini istakne kao primer  dobre prakse  i predlaže da se NVO  pozovu na ovaj slučaj i od svojih lokalnih samouprava zatraže  prostorne  i finansijske uslove za rad, kao i stvaranje  slične pravne regulative, što će ,svakako, omogućiti osnaživanje NVO i njihovo normalno i održivo funkcionisanje.

Stari vic kaže da je posle neke brljotine na gusarskom brodu kapetan sazvao celu posadu i rekao:

-Onaj ko je napravio brljotinu, da se javi. Ako se ne javi, iskopaću mu i drugo oko!

Vic smo ispričali u vezi  usmene i nezvanične žalbe direktora JKP «Usluge»  Petra Svilara predsedniku Ekološkog pokreta Odžaka. Direktor  se žalio  da je Ekološki pokret Odžaka naneo štetu JKP  «Usluzi» jer su morali posle našeg komentara «Šta rade inspekcije i JKP ’Usluga’?»  da sa prostora oko pijace uklone čitav kamion građevinskog  šuta i svinjskog đubreta!?  Navodno im je to vanredni i nepotrebni trošak.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava javnost da je na svom sajtu www.epodzaci.org  objavio II izdanje „LISTE, SPISKA, ADRESARA, IMENIKA, REGISTRA, EVIDENCIJE, DIREKTORIJUMA, BAZE PODATAKA EKOLOŠKIH NVO U AP VOJVODINI“ («Baza podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini»).

Cilj izrade i objavljivanja «Baze podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini» je  umrežavanje ekoloških organizacija, a preko umrežavanja zajednički rad na ostvarivanju «LINIJE 481» u svakoj vojvođanskoj opštini, kao i stvaranje pravnog okvira za ostvarivanje prava ekoloških NVO iz Arhuske konvencije i člana 7. Zakona o zatiti životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka se zahvaljuje ekološkim organizacijama i opštinama koje su dostavile podatke za ažuriranje podataka iz I izdanja, tako da se u II izdanju nalaze podaci sakupljeni zaključno sa 22.1.2011. godine.

Poštujući preporuku Centra za razvoj ekološke svesti - Izvor iz Beograda, da se svi odreknu Copyright-a, Ekološki pokret Odžaka poziva sve ekološke organizacije i ostale zainteresovane da posete sajt Ekološkog pokreta Odžaka i slobodno preuzmu  „BAZU PODATAKA“. Ne samo da je dozvoljeno, nego je i poželjno deliti i umnožavati delo u nekomercijalne svrhe.

Ekološki pokret Odžaka će se potruditi da II izdanje dostavi direktno što većem broju ekoloških organizacija, ustanovama, institucijama, sredstvima informisanja i ostalim zainteresovanim.

Ekološki pokret Odžaka se posebno obraća opštinskim upravama opština u AP Vojvodini da ovo izdanje dostavi odelenjima za zaštitu životne sredine, a takođe i štampa dovoljan broj primeraka i dostavi ih ekološkim organizacijama sa svoje teritorije koje nemaju IT opremu.

Iako je Ekološki pokret Odžaka imao nameru da se batali pisanja raznih komentara, očekujući da su dosadašnji komentari bili dovoljna opomena lokalnoj samoupravi,  zbog nastavljanja loše prakse, prinuđeni smo da i dalje na web strani EPO-a www.epodzaci.org  (pošto se ovakva vrsta dopisa uglavnom  ne može plasirati  preko odžačkih medija, naročito Radio Odžaka), nastavljamo praksu direktne kritike.

Ovih dana odžačka sredstva informisanja intenzivno obaveštavaju javnost da je započela sanacija divlje deponije u Deronjama i da će se za tu namenu potrošiti preko milion dinara.

Neslavni početak organizovane ( ili, bolje rečeno, „organizovane“) primarne selekcije sekundarnih sirovina, koji se, pre svega, odnosio na sakupljanje PET ambalaže , počeo je pre nekoliko godina čuvenom rečenicom ondašnje visoke funkcionerke vladajuće Srpske radikalne stranke, inače zadužene za oblast ekologije, koju je izrekla u uvodnom delu sastanka koji je organizovan za predstavnike mesnih zajednica svih naselja u opštini Odžaci povodom nabavke kontejnera za selekciju PET ambalaže: „Pravo da vam kažem , do juče nisam znala šta je to PET ambalaža“.

Otprilike kako je počelo organizovano ( „organizovano“) sakupljanje PET ambalaže, tako se nastavilo i tako je i dan-danas, jer se u toj komunalnoj delatnosti ne zna ni ko pije ni ko plaća..

Vremenom sve više ljudi se uključivalo u primarnu selekciju PET ambalaže, ali ostaje problem onih koji se i dalje ne priključuju ovakvom načinu ponašanja, već i dalje PET ambalažu bacaju kao smeće, iako im se kontejneri nalaze maltene uz samu kuću. Po nekim našim saznanjima , na 300 stanovnika bi trebalo obezbediti po jedan kontejner za selekciju PET ambalaže. Kako opština Odžaci ima oko 30.000 stanovnika, ispada da je za potrebe selekcije PET ambalaže dovoljno oko 100 kontejnera. Naša opština raspolaže sa 126 takvih kontejnera, pa ispada da jedan kontejner ne dolazi na 300 stanovnika, već na 238 stanovnika, odnosno mreža kontejnera je gušća od predviđenog standarda. Iako je mreža gušća nego što je potrebno, veliki deo PET ambalaže i dalje završava u smeću.

Bez komentara

Umesto komentarisanja rada lokalne samouprave, kao komentar u celosti prezentujemo prepis Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.  

PREPIS

Pokrajinski sekretarijat  za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Broj: 131-016-39/2014-03
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA ODŽACI
UDRUŽENJE GRAĐANA „Ekološki pokret Odžaka“
Predsednik pokreta Ivica Ćirić
Ul.Bačka 36 
25250 ODŽACI

Predmet: Obaveštenje povodom zahteva

Poštovani gospodine Ćiriću,

Povodom Zahteva koji je Ekološki pokret Odžaka 25.12.2014. godine uputio Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu pod brojem 131-016-39/2014-03, na osnovu  člana 80.stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi ( „ Službeni glasnik RS , broj 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon) upućujemo Vam potrebno obaveštenje na osnovu traženog izveštaja broj 03-3-6/2015/IV od 31.01.2015. godine koji smo dobili od načelnika Opštinske uprave Opštine Odžaci. Naime, iz dopisa Ekološkog pokreta Odžaka  proizilazi da se u konkretnom slučaju radi o ocenjivanju opštinske Odluke o dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine u opštini Odžaci koja je od strane Skupštine opštine Odžaci usvojena 29.08.2014. godine i objavljena u Službenom listu opštine 01.09. 2014. ( „Službeni list opštine Odžaci“ broj 16/2014 ) kao opšti akt opštine.

Ekološki pokret Odžaka predlaže da se Bački Brestovac nastani beloglavim supovima jer smatramo da  bi im obilje hrane obezbedilo siguran opstanak.

O čemu se radi?

Strana 56 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška